24. 10. 2020  0:47 Kvetoslava
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N431A0_4I - Agrofarmaceutické biotechnológie (FCHPT - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu:
N431A0_4I
Názov predmetu:
Agrofarmaceutické biotechnológie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie
1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
4
 
Odporúčaný semester/trimester:
biotechnológia - inžiniersky (povinný), 3. semester
biotechnológia - inžiniersky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
účasť na prednáškach, úspešné zvládnutie písomných previerok počas semestra
 
Výsledky vzdelávania:
Získanie vedomostí a prehľadu o technikách a aplikáciách génového inžinierstva v poľnohospodárstve, farmácii, medicíne a potravinárstve pomocou rekombinantných mikroorganizmov, rastlín a živočíšnych buniek.
 
Stručná osnova predmetu:
1.Príprava rekombinantných mikroorganizmov, rastlín a živočíšnych buniek
2.Génové inžinierstvo organizmov pre produkciu rekombinanntých proteínov
3.Agrobiotechnológie v potravinárstve
4.Agrobiotechnológie v priemysle
5.Transgénne rastliny pre tvorbu insekticídov a herbicídov
6.Farming – rekombinantné proteíny z rastlín
7.Farming – produkcia rekombinantných proteínov zo živočíchov
8.Izolácia a purifikácia rekombinantných proteínov (bioprocessing)
9.Produkcia rekombinantných liečiv
10.Génová terapia
11.Forézne génové inžinierstvo a archeogenetika
12.Štrukturálna bioinformatika
13.Etika aplikácii geneticky modifikovaných organizmov v poľnohospodárstve, farmácii a medicíne
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BROWN, T A. Gene Cloning and DNA analysis : An introduction. 6th edition. Hoboken, NJ 07030-5774, USA: Wiley & Blackwell, 2010. 318 s. ISBN 978-1-4051-8173-0.

Odporúčaná:
Casimir C. Akoh et al.: Food Lipids - Chemistry, Nutrition, and Biotechnology (4th edition), CRC Press with Taylor & Francis, Boca Raton (FL), USA, 2017, (Print ISBN: 978-1-4987-4485-0, eBook ISBN: 978-1-4987-4487-4, DOI: 10.1201/9781315151854-38)

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 119

A
B
C
D
E
FX
70,6 %
18,5 %
7,6 %
2,5 %
0,8 %
0 %
Vyučujúci:
prof. Ing. Milan Čertík, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Tatiana Klempová, PhD. (prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 20. 4. 2020
Schválil:
prof. Ing. Milan Čertík, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Samuel Hraško dňa 20. 04. 2020.

Typ výstupu: