16. 12. 2019  3:23 Albína
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N418A1_4I - Analytická chémia anorganických sústav a tuhých materiálov (FCHPT - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N418A1_4I
Názov predmetu: Analytická chémia anorganických sústav a tuhých materiálov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: technická chémia - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
seminárna práca a test
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa široké poznatky špecifických otázok klasifikácie zložitých anorganických sústav a tuhých materiálov (silikáty, priemyselné produkty), metód ich rozkladu a analýzy.
 
Stručná osnova predmetu:
Klasifikácia anorganických materiálov vzhľadom na makrozložky, klasifikácia silikátov, zloženie, výskyt, obsah mikrozložiek.
Metódy suchého a mokrého rozkladu, rozklad pri atmosférickom a zvýšenom tlaku, mikrovlnovo podporený rozklad.
Klasická analýza silikátov, využitie moderných spektrálnych a iných metód.
Analýza minerálov, zliatin a iných materiálov. Metódy rozkladu, analýzy, praktické príklady.
Separačné metódy v analýze anorganických materiálov.
Štandardizované analytické postupy podľa STN.
Interná a externá kontrola kvality.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
SÁDECKÁ, J. -- PURDEŠOVÁ, A. Úprava vzorky v analytickej chémii. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2012. 126 s. ISBN 978-80-227-3702-9.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 90

ABCDEFX
56,7 %27,8 %10,0 %4,4 %1,1 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Andrea Purdešová, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 20. 5. 2019
Schválil: doc. Ing. Andrea Purdešová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 20. 05. 2019.

Typ výstupu: