24. 1. 2020  18:18 Timotej
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N418A5_4I - Analytické metódy v technológii (FCHPT - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N418A5_4I
Názov predmetu: Analytické metódy v technológii
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
samostatná prekladová rešeršná práca, záverečná písomná práca 60 b, hodnotenie podľa všeobecnej klasifikačnej schémy
 
Výsledky vzdelávania:
Študent má vedomosti o systéme získavania informácií o technologických procesoch pomocou prevádzkovej a laboratórnej analýzy, a analýzy exponovaného pracovného prostredia. Pozná spôsoby automatizácie a miniaturizácie analytických meracích zariadení, rôzne režimy ich činnosti a kalibrácie. Pozná nutné podmienky analytickej kontroly kvality produktov, správnosti priebehu technologických procesov a miery ovplyvnenia okolia únikom kontaminujúcich látok.
 
Stručná osnova predmetu:
Prehľad metód prevádzkovej a laboratórnej analýzy pre technológiu. Vzorkovacia stratégia, metodika odberu reprezentatívnej vzorky materiálov a prúdov z technologických zariadení, spracovania vzoriek pre analýzu. Dostupné meracie systémy. Procesná analýza. Interpretácia výsledkov analýz. Prevádzková a výstupná kontrola kvality. Možnosti urýchlenia a automatizácie prevádzkových analýz.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
interné učebné texty a časopisecká literatúra

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 4

ABCDEFX
25,0 %25,0 %50,0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Eva Benická, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 20. 5. 2019
Schválil: doc. Ing. Eva Benická, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 20. 05. 2019.

Typ výstupu: