26. 10. 2020  8:28 Demeter
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 436A1_4B - Analýza potravín (FCHPT - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu:
436A1_4B
Názov predmetu:
Analýza potravín
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Na konci semestra bude ústna skúška s maximálnym možným počtom získaných bodov 100. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 92 bodov, na hodnotenie B 83 bodov, na hodnotenie C 74 bodov, na hodnotenie D 65 bodov a na hodnotenie E 56 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent má vedomosti o analytických metódach používaných pri hodnotení potravín. Ovláda princípy metód a vie vybrať vhodnú metódu na dôkaz a stanovenie základných zložiek potravín a cudzorodých látok. Ovláda základy senzorickej analýzy a vie hodnotiť organoleptické vlastnosti potravinárskych výrobkov. Je schopný podieľať sa na výskumných projektoch, ako aj riešení problémov súvisiacich s kvalitou potravín, podľa požiadaviek praxe.
 
Stručná osnova predmetu:
Vymedzenie predmetu. Stanovenie vody a sušiny.
Minerálne látky.
Dusíkaté látky.
Sacharidy.
Aromatické látky.
Organické kyseliny. Triesloviny.
Prírodné farbivá.
Cudzorodé látky I. Kontaminanty.
Cudzorodé látky II. Aditívne látky.
Endogénne cudzorodé látky.
Vitamíny.
Lipidy.
Enzýmy.
Senzorická analýza.

 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
DAVÍDEK, J. -- VELÍŠEK, J. Analýza potravin. Praha: Ediční středisko VŠCHT, 1992. 122 s. ISBN 80-7080-163-8.
PRÍBELA, A. Analýza potravín. Bratislava: Vydavateľstvo STU, 1991. 225 s. ISBN 80-227-0374-5.
JAMES, C S. Analytical Chemistry of Foods. Oxford: Chapman and Hall, 1996. 178 s. ISBN 0-7514-0196-X.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo český jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 146

A
B
C
D
E
FX
19,9 %
14,4 %
33,6 %
19,2 %
11,6 %1,3 %
Vyučujúci:
prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Lukáš Žemlička, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
 
Dátum poslednej zmeny:
20. 4. 2020
Schválil:
prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Samuel Hraško dňa 20. 04. 2020.

Typ výstupu: