25. 10. 2020  1:13 Aurel
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N431A1_4I - Aplikovaná biokatalýza (FCHPT - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu:
N431A1_4I
Názov predmetu: Aplikovaná biokatalýza
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
2
 
Odporúčaný semester/trimester: chemické inžinierstvo - inžiniersky (výberový), 1. semester
chemické inžinierstvo - inžiniersky (výberový), 3. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Počas semestra sú 2 zápočtové písomky, kde študenti musia získať min. 50% bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Prednášky sú zamerané na prípravu celobunkových a enzýmových biokatalyzátorov a ich aplikácie.
 
Stručná osnova predmetu:
Prednášky sú zamerané na aplikáciu mikrooganizmov vo fermentačných technológiách, spôsoby ich kultivácie, up a down stream procesy s tým súvisiace, imobilizácie biokatalyzátorov, prípravu enzýmových biokatalyzátorov, rôzne genetické techniky a aplikácie biokatalýzy.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
REBROŠ, M. -- ROSENBERG, M. -- GROSOVÁ, Z. Biologické systémy imobilizované do LentiKats a ich aplikácie. Bratislava : ŠEVT, 2010. 53 s. ISBN 978-80-8106-029-8.
STANBURY, P F. -- WHITAKER, A. -- HALL, S J. Principles of Fermentation Technology. Oxford : Elsevier Science, 1995. 357 s. ISBN 0-08-036131-5.
FESSNER, W. -- ANTHONSEN, T. Modern Biocatalysis. Germany: Wiley-VCH Verlag GmbH, 2009. 375 s. ISBN 978-3-527-32071-4.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 14

A
B
C
D
EFX
0 %
21,4 %
14,3 %
7,1 %
57,2 %
0 %
Vyučujúci:
doc. Ing. Martin Rebroš, PhD. (zodpovedný za predmet)
 
Dátum poslednej zmeny:
20. 4. 2020
Schválil: doc. Ing. Martin Rebroš, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Samuel Hraško dňa 20. 04. 2020.

Typ výstupu: