20. 10. 2020  14:29 Vendelín
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N416A0_4I - Aplikovaná fotochémia a fotografia (FCHPT - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
N416A0_4I
Názov predmetu:
Aplikovaná fotochémia a fotografia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie
1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
2
 
Odporúčaný semester/trimester:
ochrana materiálov a objektov dedičstva - inžiniersky (výberový), 1. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent sa aktívne zúčastňuje cvičení, vypracuje a prezentuje samostatnú písomnú prácu na zadanú tému. Predmet je ukončený skúškou. Hodnotenie podľa platného študijného poriadku.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa základné poznatky z teoretickej a aplikovanej fotochémie, prehľad o základných fotochemických reakciách, fotochemických reakciách v zobrazovacích systémoch, halogenidostriebornej fotografii, fotodegradácii a fotostabilizácii materiálov a dokáže tieto poznatky využiť pri analýze stavu a návrhu ochrany objektov dedičstva.
 
Stručná osnova predmetu:
Úvod do fotochémie, vlastnosti svetla
Elektrónovo excitované stavy
Fotochemické zákony
Vlastnosti elektrónovo excitovaných stavov
Základné fotochemické reakcie
Zobrazovacie systémy
Klasická halogenidostrieborná fotografia
Historické fotografické techniky
Degradácia, stabilizácia a konzervácia fotografického obrazu
Fotodegradácia a fotostabilizácia polymérnych materiálov
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ŠIMA, J. -- JANČOVIČOVÁ, V. -- ČEPPAN, M. -- VELIČ, D. -- PROUSEK, J. Fotochémia : Princípy a aplikácie. Bratislava: Vydavateľstvo STU v Bratislave, 2011. 337 s. ISBN 978-80-227-3440-0.
ČEPPAN, M. -- LAPČÍK, L. -- PELIKÁN, P. Fotochemické procesy. Bratislava: Alfa, 1989. 418 s. ISBN 80-05-00049-9.
HANUS, J. Ochrana fotografických dokumentov, in ĎUROVIČ, M. Restaurování a konzervování archiválií a knih. Praha: Paseka, 2002. 30 s. ISBN 80-7185-383-6.
FELLER, R L. Accelerated Aging, Photochemical and Thermal Aspects. Los Angeles: Getty Conservation Institute, 1994. 280 s. ISBN 0-89236-125-5.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 13

A
B
C
D
E
FX
23,1 %
15,4 %
53,8 %
7,7 %0 %
0 %
Vyučujúci:
prof. Ing. Michal Čeppan, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Viera Jančovičová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci)
 
Dátum poslednej zmeny:
20. 4. 2020
Schválil:
prof. Ing. Michal Čeppan, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Samuel Hraško dňa 20. 04. 2020.

Typ výstupu: