26. 10. 2020  9:22 Demeter
Akademický informační systém

Sylabus předmětu N436A1_4I - Aplikovaná senzorická analýza potravín (FCHPT - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
N436A1_4I
Názov predmetu:
Aplikovaná senzorická analýza potravín
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
1
 
Odporúčaný semester/trimester: výživa a hodnotenie kvality potravín - inžiniersky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Na konci semestra bude ústna skúška s maximálnym možným počtom získaných bodov 100. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 92 bodov, na hodnotenie B 83 bodov, na hodnotenie C 74 bodov, na hodnotenie D 65 bodov a na hodnotenie E 56 bodov. Klasifikovaný zápočet nebude udelený, ak študent zo záverečného testu získa menej ako 56 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent je oboznámený o význame a využití senzorickej analýzy vo výskume, vývoji, výrobe a kontrole potravín, naučí sa teoretické základy senzorických metód a spôsob dizajnu a návrhu metód pre rôzne potravinárske komodity. Nadviaže na poznatky z potravinárskych technológii a naučí sa posudzovať vplyv technológie na senzorickú hodnotu potraviny. Oboznámi sa s hodnotením a senzorickou analýzou vybraných potravinárskych komodít. Naučí sa štatisticky spracovať výsledky senzorického hodnotenia a interpretovať výsledky.
 
Stručná osnova predmetu:
Úvod do senzorickej analýzy potravín. Význam a využitie senzorickej analýzy v praxi.
Základy GLP v senzorickom laboratóriu. Návrh a dizajn testov pre rôzne kategórie výrobkov. Spracovanie výsledkov.
Vplyv technologického spracovania na senzorické hodnotenie.
Analytické vs. hedonické testy. Meranie senzorickej citlivosti.
Senzorické hodnotenie minerálnych vôd a nealkoholických nápojov.
Senzorické hodnotenie alkoholických nápojov.
Senzorické hodnotenie mlieka a mliečnych výrobkov.
Senzorické hodnotenie mäsa a mäsových výrobkov.
Senzorické hodnotenie obilninových výrobkov.
Senzorické hodnotenie cukroviniek a čokolády.
Senzorické hodnotenie ovocia a zeleniny.
Senzorické hodnotenie kávy a čaju.
Senzorické hodnotenie obalov a obalových materiálov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
PRÍBELA, A. Analýza potravín. Bratislava: Vydavateľstvo STU, 1991. 225 s. ISBN 80-227-0374-5.
PRÍBELA, A. Analýza potravín: Cvičenie. Bratislava : STU v Bratislave, 1991. 394 s. ISBN 80-227-0398-2.
PRÍBELA, A. Senzorické hodnotenie obalov a obalových materiálov SL. Vydavateľstvo STU v Bratislave, 2005.
PRÍBELA, A. -- POKORNÝ, J. -- MALÍK, F. -- TOMÁŠEK, K. Senzorické hodnotenie vína, vínnych a nealkoholických nápojov SL. Vydavateľstvo STU v Bratislave, 2005.
HEYMANN, H. -- LAWLESS, H T. Sensory Evaluation of Food. London: Springer, 2010. 620 s. ISBN 978-1-4419-6488-5.
LAWLESS, H T. Laboratory Exercises for Sensory Evaluation. London: Springer, 2013. 155 s. ISBN 978-1-4614-5713-8.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 81

ABC
D
E
FX
98,8 %
1,2 %
0 %
0 %0 %0 %
Vyučujúci:
prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD. (zodpovedný za predmet)
Ing. Lukáš Žemlička, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
 
Dátum poslednej zmeny:
20. 4. 2020
Schválil: prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Samuel Hraško dňa 20. 04. 2020.

Typ výstupu: