20. 10. 2020  2:29 Vendelín
Akademický informační systém

Sylabus předmětu N412A0_4I - Aplikovaná termodynamika (FCHPT - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N412A0_4I
Názov predmetu:
Aplikovaná termodynamika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
5
 
Odporúčaný semester/trimester:
chemické technológie - inžiniersky (povinný), 1. semester
chemické technológie - inžiniersky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sa vykonajú dva priebežné testy z výpočtových cvičení, ich zvládnutie nad 60 % umožní účasť na ústnej skúške.
 
Výsledky vzdelávania:
Získanie hlbokých vedomostí z termodynamiky a schopnosť jej aplikácie na riešenie procesov chemických techológií.
 
Stručná osnova predmetu:
Základné pojmy a matematický aparát termodynamiky, Stavové rovnice reálnych plynov a kvapalín, Termodynamika roztokov, Rovnováha a stabilita, vrátane rovnováhy kvapalina-kvapalina, Reakcie zahrňujúce kondenzovanú a plynnú fázu, Úvod do štatistickej termodynamiky
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
SUROVÝ, J. Chemickoinžinierska termodynamika. Bratislava : Alfa, 1991. 313 s. ISBN 80-05-00823-6.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 112

AB
C
D
E
FX
36,6 %
42,0 %16,1 %
3,6 %
1,7 %0 %
Vyučujúci:
prof. Ing. Vladimír Danielik, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Emília Mališová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
 
Dátum poslednej zmeny:
20. 4. 2020
Schválil:
prof. Ing. Vladimír Danielik, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Samuel Hraško dňa 20. 04. 2020.

Typ výstupu: