23. 10. 2020  11:23 Alojza
Akademický informační systém

Sylabus předmětu N412A1_4I - Aplikovaná termodynamika (FCHPT - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
N412A1_4I
Názov predmetu:
Aplikovaná termodynamika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie
1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
3
 
Odporúčaný semester/trimester:
technológie ochrany životného prostredia - inžiniersky (povinný), 1. semester
technológie ochrany životného prostredia - inžiniersky (povinný), 1. semester
riadenie technologických procesov v chémii a potravinárstve - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
riadenie technologických procesov v chémii a potravinárstve - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sa vykonajú dva priebežné testy z výpočtových cvičení, ich zvládnutie nad 60 % umožní účasť na ústnej skúške.
 
Výsledky vzdelávania:
Získanie hlbokých vedomostí z termodynamiky a schopnosť jej aplikácie na riešenie procesov chemických techológií.
 
Stručná osnova predmetu:
Základné pojmy a matematický aparát termodynamiky, Stavové rovnice reálnych plynov a kvapalín, Termodynamika roztokov, Rovnováha a stabilita, vrátane rovnováhy kvapalina-kvapalina, Reakcie zahrňujúce kondenzovanú a plynnú fázu, Úvod do štatistickej termodynamiky
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
SUROVÝ, J. Chemickoinžinierska termodynamika. Bratislava : Alfa, 1991. 313 s. ISBN 80-05-00823-6.
OSTVOLD, T. -- OYE, H. Applied Chemical Thermodynamics. Trondheim, Nórsko: NTNU , 1979. 215 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 119

AB
C
D
E
FX
43,7 %
30,3 %
17,6 %
6,7 %
1,7 %
0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Vladimír Danielik, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Emília Mališová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
 
Dátum poslednej zmeny:
20. 4. 2020
Schválil:
prof. Ing. Vladimír Danielik, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Samuel Hraško dňa 20. 04. 2020.

Typ výstupu: