25. 1. 2020  8:18 Gejza
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N418B0_4I - Bioanalytická chémia a klinická analýza (FCHPT - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N418B0_4I
Názov predmetu: Bioanalytická chémia a klinická analýza
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
skúška
 
Výsledky vzdelávania:
Študent má vedomosti o analytickom využití biochemických interakcií skúmadla, biosenzoch, bioanalytických technikách, princípoch sekvenovania DNA a proteínov, o metódach analýzy klinických vzoriek a biometrickom hodnotení výsledkov.
 
Stručná osnova predmetu:
Bioanalytické vzorkovanie
Odber, transport, uchovávanie a úprava bioanalytických vzoriek
Biosenzory (enzýmy, imunochémia, nukleové kyseliny, biomimetické receptory,
konštrukcia biosenzora, nanotechnológie, Detekčné schémy biosenzorov, charakteristiky biosenzorov, využitie biosenzorov v analytickej praxi)
Elektromigračné metódy pre bioanalyty
Kometový test, Fluorescenčná mikroskopia
PCR
Sekvenovanie nukleových kyselín
Proteomika
Klinická analýza. Stanovenie vybraných analytov
Terapeutické monitorovanie liečiv a toxikologická analýza
Spracovanie analytických výsledkov a ich klinická interpretácia
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
SÁDECKÁ, J. -- NETRIOVÁ, J. Analytické metódy v klinickej chémii. Bratislava : STU v Bratislave, 2008. 272 s. ISBN 978-80-227-2821-8.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 90

ABCDEFX
52,2 %27,8 %20,0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Jana Sádecká, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 20. 5. 2019
Schválil: doc. Ing. Jana Sádecká, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 20. 05. 2019.

Typ výstupu: