18. 10. 2019  9:17 Lukáš
Akademický informační systém

Sylabus předmětu N412B1_4I - Bioelektrochémia (FCHPT - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N412B1_4I
Názov predmetu: Bioelektrochémia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
test, hodnotenie podľa platného Študijného poriadku STU
 
Výsledky vzdelávania:
Absolvent získa znalosti o bioelektrochemických procesoch, modeloch popisujúcich reálne systémy, metódach ich identifikácie. Dokáže realizovať a vyhodnotiť impedančné merania testovaných systémov. Pozná princípy činnosti biosenzorov. Pozná elektrochemické princípy v bioenergetike.
 
Stručná osnova predmetu:
Definícia základných pojmov v bioelektrochémii
Fázové rozhrania, elektrická dvojvrstva, adsorpcia,
Základné elektrochemické techniky
Impedancia elektrochemických systémov
Interpretácia elektrochemických systémov pomocou metódy náhradného obvodu
Diafragmy a membrány, modely, termodynamika, transport, membránové elektrochemické procesy
Základné princípy fungovania biosenzorov
Elektrochémické aplikácie v medicíne a biotechnológii
Transport liečiv
Bioenergetika
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ATKINS, P. Fyzikálna chémia, diely: 1, 2a, 2b, 3. Bratislava: Prelož z angl. originálu: STU v Bratislave, 1999. 1014 s. ISBN 80-227-1238-8.
ALLEN, J. Biophysical Chemistry. Chichester, UK: Wiley-Blackwell, 2008. 492 s. ISBN 978-1-4051-2436-2.
HOLDE, K. Physical Biochemistry. Englewood Cliffs : Prentice Hall, 1985. 287 s. ISBN 0-13-666272-2.
BARD, A J. -- FAULKNER, L R. Electrochemical Methods: Fundamentals and Applications, 2nd Edition. New York: John Wiley and Sons, Inc., 2001. 833 s. ISBN 0-471-04372-9.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 4

ABCDEFX
100,0 %0 %0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Ján Híveš, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 20. 5. 2019
Schválil: prof. Ing. Ján Híveš, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 20. 05. 2019.

Typ výstupu: