9. 12. 2019  1:21 Izabela
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N414B0_4I - Bioorganická chémia (FCHPT - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N414B0_4I
Názov predmetu: Bioorganická chémia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Skúška pozostáva z písomného testu a ústnej skúšky za 50 bodov. Na úspešné zvládnutie skúšky musi študent dosiahnúť minimálne 28 bodov.
Hodnotenie úspešnosti skúšky je nasledovné: A 46-50 bodov, B 41-45 bodov, C 37-40 bodov, D 32-36 bodov, E 28-31 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Predmet stavia na poznatkoch z organickej chémie a biochémie a zameriava sa na organickú chémiu hlavných typov biopolymérov bunky. Na molekulovej úrovni vysvetľuje štruktúru proteínov, lipidov, nukleových kyselín, biokatalyzátorov. Študuje mechanizmy biochemických transformácií z pohľadu organickej chémie
 
Stručná osnova predmetu:
Amino kyseliny, peptidy a proteíny -- štruktúra a reakcie. Enzýmy -- štruktúra, úloha v metabolizme, enzýmová katalýza. Tuky a cukry v organizme - štruktúra, reakcie. Energetické procesy bunky na molekulovej úrovni -- glykolýza, dýchanie Nukleotidy -- chemická syntéza a biosyntéza. Nukleové kyseliny -- interakcia malých molekúl a nukleových kyselín. Nukleové kyseliny -- interakcia proteínov a nukleových kyselín. Kokatalyzátory enzýmových reakcií -- štruktúra a typy reakčných mechanizmov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KOREŇOVÁ, A. -- UHER, M. Bioorganická chémia v otázkach a odpovediach. Bratislava : STU v Bratislave FCHPT, 2002. 146 s. ISBN 80-227-1678-2.
KRCHL, J. -- VODRÁŽKA, Z. Bioorganická chemie. Praha: SNTL, 1991. 480 s.
DUGAS, H. Bioorganic chemistry: a chemical approach to enzyme action, 3. vyd. Berlin: Springer-Verlag, 1999. 700 s.
SILVERMAN, R B. The organic chemistry of enzyme-catalyzed reactions. N.Y.: Academic Press, 2002. 717 s. ISBN 0-12-643745-9.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Predmet je odporúčaný pre 1. rok inžinierskeho štúdia programu Biotechnológia a potravinárska technológia
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 49

ABCDEFX
57,1 %26,5 %14,3 %2,1 %0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Dušan Berkeš, CSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 20. 5. 2019
Schválil: doc. Ing. Dušan Berkeš, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 20. 05. 2019.

Typ výstupu: