31. 10. 2020  18:25 Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Akademický informační systém

Sylabus předmětu N436D0_4I - Dietológia (FCHPT - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
N436D0_4I
Názov predmetu:
Dietológia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
3
 
Odporúčaný semester/trimester:
výživa a hodnotenie kvality potravín - inžiniersky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude 12 písomných previerok po 100 bodov, na získanie hodnotenia A je potrebné získať min. 92%, na získanie hodnotenia B min. 83%, na hodnotenie C min. 74%, na hodnotenie D min. 65% a na hodnotenie E min. 56%. Kredity nebudú udelené ak študent z niektorej písomnej previerky získa menej ako 56%.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent ovláda základné typy diét pri jednotlivých ochoreniach postihujúcich ľudský organizmus, výživových požiadavkách v závislosti od obdobia vývoja, pracovnej zaťaženosti a fyziologického stavu, diétnom systéme v nemocniciach a výživových trendoch.
 
Stručná osnova predmetu:
Kritériá správnej výživy
Výživa v rôznych obdobiach vývoja, pracovného zaťaženia a fyziologického stavu
Liečebná výživa pri ochoreniach pažeráka, žalúdka, tenkého a hrubého čreva
Liečebná výživa pri ochoreniach pankreasu a žlčníka
Liečebná výživa pri ochoreniach pečene
Liečebná výživa pri ochoreniach kardiovaskulárneho systému
Liečebná výživa pri ochoreniach močového systému
Liečebná výživa pri ochoreniach kostrového systému
Liečebná výživa pri metabolických ochoreniach
Liečebná výživa pri nevyváženom príjme potravy
Liečebná výživa pri nádorových ochoreniach
Diétny systém pre nemocnice
Výživové trendy
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HOLCÁTOVÁ, I. -- BRETŠNAJDROVÁ, A. -- SVAČINA, Š. Klinická dietológia. Praha: Grada Publishing, 2008. 394 s. ISBN 978-80-247-2256-6.
OLSON, J. -- SHILS, M. -- SHIKE, M. Modern nutrition in health and disease, I and II. Philadephia: Williams and Wilkins, 1994. 923 s. ISBN 0-8121-1485-X.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 84

A
B
C
D
E
FX
4,8 %
32,1 %
29,8 %
26,2 %4,8 %2,3 %
Vyučujúci:
doc. Ing. Lucia Bírošová, PhD. (zodpovedný za predmet)
Ing. Alžbeta Medveďová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
20. 4. 2020
Schválil: doc. Ing. Lucia Bírošová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Samuel Hraško dňa 20. 04. 2020.

Typ výstupu: