14. 12. 2019  9:54 Branislava, Bronislava
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N418E0_4I - Elektroanalytická chémia (FCHPT - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N418E0_4I
Názov predmetu: Elektroanalytická chémia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Záverečná písomná skúška 100 bodov, na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 75 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 70 bodov, na hodnotenie C najmenej 65 bodov, na hodnotenie D najmenej 60 bodov a na hodnotenie E najmenej 55 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti z teoretických základov elektroanalytickej chémie. Má vedomosti o elektródach, polarizácii a depolarizácii, elektrochemických článkoch, elektródových reakciách, kinetike, reverzibilite a ireverzibilite. Má poznatky o potenciometrii, potenciometrických elektródach, meraní pH, membránových a iónovo-selektívnych elektródach. Pozná voltampérometické metódy, polarografiu, voltampérometriu s lineárnym napäťovým priebehom, cyklickú a hydrodynamickú voltampérometriu a voltampérometické titrácie. Má vedomosti o pulzových voltampérometrických metódach, modifikovaných elektródach a mikroelektródach, elektrochemickej rozpúšťacej analýze, coulometrii s kontrolovaným potenciálom, coulometrických titráciách, konduktometrii a vysokofrekvenčnej konduktometrii, prietokovej elektrochemickej analýze a aplikácii elektroanalytických metód v procesnej analýze.
 
Stručná osnova predmetu:
Teoretické základy elektroanalytickej chémie, elektródy, polarizácia a depolarizácia, elektrochemické články.
Elektródové reakcie, kinetika, reverzibilita a ireverzibilita.
Potenciometria, potenciometrické elektródy, meranie pH, membránové a iónovo-selektívne elektródy, potenciometrické titrácie.
Voltampérometické metódy, polarografia, voltampérometria s lineárnym napäťovým priebehom, cyklická a hydrodynamická voltampérometria, voltampérometické titrácie.
Pulzové voltampérometrické metódy, modifikované elektródy, mikroelektródy, elektrochemická rozpúšťacia analýza.
Coulometria s kontrolovaným potenciálom, coulometrické titrácie, konduktometria a vysokofrekvenčná konduktometria.
Prietoková elektrochemická analýza a mikroanalýza, aplikácia elektroanalytických metód v procesnej analýze.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
OPEKAR, F. Elektroanalyticke metody.  [online]. 2013. URL: http://web.natur.cuni.cz/~opekar/elchemchzp/C230P46.htm.
WANG, J. Electroanalytical method.  [online]. 2013. URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Electroanalytical_method.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 82

ABCDEFX
79,3 %7,3 %8,5 %4,9 %0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Ľubomír Švorc, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 20. 5. 2019
Schválil: doc. Ing. Ľubomír Švorc, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 20. 05. 2019.

Typ výstupu: