31. 10. 2020  6:21 Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Akademický informační systém

Sylabus předmětu N412E0_4I - Elektrochemické inžinierstvo (FCHPT - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu:
N412E0_4I
Názov predmetu:
Elektrochemické inžinierstvo
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
2
 
Odporúčaný semester/trimester:
chemické technológie - inžiniersky (výberový), 1. semester
chemické technológie - inžiniersky (výberový), 1. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
samostatná práca, hodnotenie podľa platného Študijného poriadku STU
 
Výsledky vzdelávania:
Absolventi predmetu elektrochemické inžinierstvo získavajú praktické znalosti o základných elektrochemických procesoch a zariadeniach. Dokážu realizovať základné inžinierske výpočty pre tieto zariadenia.
 
Stručná osnova predmetu:
Definícia základných pojmov v ECHI, Fázové rozhranie elektróda -- elektrolyt, Tok elektrolytu, rovnica kontinuity, Tok tepla, Tok častíc a elektrického prúdu, Ohmov zákon pre striedavý prúd, Impedancia, Impedančné diagramy pre rôzne kombinácie základných prvkov elektrického obvodu, Interpretácia ECH systému pomocou náhradných obvodov, Prenos hmoty k stene prietočného kanálu -- filmový model, Kriteriálne rovnice pre nútené prúdenie elektrolytu, prirodzené prúdenie elektrolytu v dôsledku zmeny hustoty a vývoja bublín, Tlaková strata pri prietoku elektrolytu v mezdielektródovom priestore -- kriteriá a rovnice, Turbulizátor a jeho vplyv na Sh číslo a tlakovú stratu, Elektródy s drsným povrchom
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BOUZEK, K. Elektrochemické inženýrství. Praha: VŠCHT, 1999. 158 s. ISBN 80-7080-368-1.
ROUŠAR, I. -- MICKA, K. -- KIMIA, A. Electrochemical Engineering 1. Praha : Academia, 1986. 353 s.
KIMLA, A. -- ROUŠAR, I. -- MICKA, K. Electrochemical Engineering 2. Praha : Academia, 1986. 357 s.
ROUŠAR, I. -- MALINOVSKÝ, M. Teoretické základy pochodů anorganické technologie I.Chemickoinženýrská termodynamika. Praha : SNTL, 1987. 380 s.

Odporúčaná:
H. Wendt, G. Kreysa, Electrochemical engineering, Springer, New York, 1998.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 12

A
B
CDE
FX
75,0 %
8,3 %
16,7 %
0 %
0 %
0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Ján Híveš, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
20. 4. 2020
Schválil:
prof. Ing. Ján Híveš, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Samuel Hraško dňa 20. 04. 2020.

Typ výstupu: