23. 10. 2019  13:30 Alojza
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N600E0_4I - Environmentálne inžinierstvo objektov dedičstva (FCHPT - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N600E0_4I
Názov predmetu: Environmentálne inžinierstvo objektov dedičstva
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Maximálny počet získaných bodov z písomnej skúšky v skúšobnom období je 100. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 92 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 83 bodov, na hodnotenie C najmenej 74 bodov, na hodnotenie D najmenej 65 bodov a na hodnotenie E najmenej 56 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti o mechanizmoch škodlivého pôsobenia atmosferických vplyvov na objekty dedičstva a eliminácie pôsobenia uvedených vplyvov. Dokáže rozpoznať účinky daných škodlivín na objekty dedičstva a navrhnúť ochranné opatrenia na ich elimináciu.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Základné charakteristiky ovzdušia.
2. Stabilita atmosféry a distribúcia škodlivín.
3. Hodnotenie mikroklimatických podmienok.
4. Základné vonkajšie a vnútorné chemické mechanizmy.
5. Vplyv žiarenia na objekty dedičstva.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
VÍDEN, I. Chemie ovzduší . Praha: VSCHT Praha, 2005. 98 s. ISBN 80-7080-571-4.
HATCHFIELD, P. Pollutants in the Museum Environment. USA: Archertype publications, 2005. ISBN 1-873132-96-4.
CAMUFFO, D. Microclimate for Cultural Heritage. Amsterdam: Elsevier, 1998. ISBN 0-444-82925-3.
CAMUFFO, D. Basic environmental mechanisms : affecting cultural heritage; understanding deterioration mechanisms for conservation purposes. Florence: Elsevier Science & Technology Books , 2010. ISBN 1-873132-96-4.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 7

ABCDEFX
100,0 %0 %0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Maroš Soldán, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 20. 5. 2019
Schválil: prof. Ing. Maroš Soldán, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 20. 05. 2019.

Typ výstupu: