7. 4. 2020  23:08 Zoltán
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N416F0_4I - Farba a koloristika polymérnych materiálov (FCHPT - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N416F0_4I
Názov predmetu: Farba a koloristika polymérnych materiálov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: prírodné a syntetické polyméry - inžiniersky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent sa aktívne zúčastňuje prednášok. V polovici a na záver semestra sa píše písomný test spolu za 30 bodov. Na úspešné absolvovanie testov je potrebných minimálne 16 bodov.
Predmet je ukončený skúškou. Hodnotenie podľa platného študijného poriadku.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomostí zo základov teórie farby a vzniku farebného vnemu, objektívnom hodnotení farby, kolorimetrii a farbových priestoroch. Ovláda postupy hodnotenia farebných rozdielov v systémoch kontroly kvality Pozná vzťah medzi chemickou štruktúrou a farebnými vlastnosťami kolorantov. Má vedomosti o druhoch farbív a pigmentov na farbenie polymérnych materiálov a ovláda postupy receptovania a správy farieb v technickej praxi.
 
Stručná osnova predmetu:
Svetlo a farba, fyzikálne princípy vzniku farebného svetla, fotometria
Zrak a farebné videnie, vznik zrakového vnemu, psychofyzikálne atribúty farby, poruchy farebného videnia
Objektívne meranie farby: kolorimetria, kolorimetrické farbové priestory, kolorimetre
Hodnotenie farebných rozdielov, hodnotenie farby v riadení kvality polymérnych materiálov a papiera
Systémy farieb – Color Order Systems
Aditívna a subtraktívna syntéza farby
Koloranty, vzťah chemickej štruktúry a farebnosti látok, klasifikácia kolorantov
Základné typy farbív a pigmentov na farbenie polymérnych materiálov
Špeciálne koloranty
Receptovanie a správa farieb
Degradácia kolorantov a farebných vrstiev, odfarbovanie
Vplyv farbenia na životné prostredie
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BERNS, R S. Principles of color technology. New York: John Wiley & Sons, 2000. 246 s. ISBN 0-471-19459-X.
HUNT, R W G. Measuring Colour. New York: Wiley, 2011. 300 s. ISBN 978-1-119-97537-3.
NASSAU, K. The physics and chemistry of color. New York: Wiley, 2001. 504 s. ISBN 978-0-471-39106-7.
CHARVAT, R A. Coloring of Plastics: Fundamentals . New York: Wiley, 2003. 472 s. ISBN 978-0-471-13906-5.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 189

ABCDEFX
37,6 %28,6 %16,4 %9,5 %6,3 %1,6 %
Vyučujúci: prof. Ing. Michal Čeppan, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 20. 5. 2019
Schválil: prof. Ing. Michal Čeppan, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 20. 05. 2019.

Typ výstupu: