2. 6. 2020  1:15 Xénia
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N424F0_4B - Filozofia (FCHPT - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu:
N424F0_4B
Názov predmetu:
Filozofia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester:
chémia, medicínska chémia a chemické materiály - bakalársky (povinne voliteľný), 1. semester
chémia, medicínska chémia a chemické materiály - bakalársky (povinne voliteľný), 1. semester
automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve - bakalársky (výberový), 1. semester
automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve - bakalársky (výberový), 1. semester
biotechnológia - bakalársky (výberový), 1. semester
biotechnológia - bakalársky (výberový), 1. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent absolvuje záverečnú skúšku. Skúška sa hodnotí 16 bodmi. Na úspešné absolvovanie skúšky je potrebných minimálne 9 bodov. Študent získa za predmet kredity ak úspešne absolvuje skúšku. Hodnotí sa podľa úspešnosti nasledovne: A 15 – 16 bodov; B 13,5 – 14,5 bodov; C 12 – 13 bodov; D 10,5 – 11,5 bodov; E 9 – 10 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent sa orientuje v základoch filozofického myslenia. Dokáže identifikovať fázy, princípy, metódy a formy vedeckého poznania. Získa vedomosti o filozofických a environmentálnych otázkach techniky a o princípoch individuálnej, spoločenskej a environmentálnej zodpovednosti inžiniera.
 
Stručná osnova predmetu:
Podstata filozofického uvažovania: vzťah človeka a sveta – poznávacia, hodnotová a praktická rovina tohto vzťahu.
Štruktúra, význam a úlohy filozofie. Ontológia. Hlavné filozofické orientácie.
Gnozeológia – zmyslová, rozumová a iracionálna rovina poznania.
Filozofia ako metodológia vied – predvedecké, mimovedecké a vedecké poznanie.
Vedecké poznanie: základné myšlienkové postupy.
Metódy vedeckého skúmania: 1. fáza – empirické skúmanie.
Metódy vedeckého skúmania: 2. fáza – logické spracovanie empirických údajov.
Formy vedeckého poznania: hypotéza, zákon a teória. Modelovanie, explanácia a predikcia.
Filozofické otázky techniky. Technika, kultúra a príroda.
Dopady techniky na osudy ľudstva a prírody.
Humanizácia prírody prostredníctvom techniky a jej dôsledky.
Environmentálna kríza a jej filozoficko-etická reflexia.
Individuálna, spoločenská a environmentálna zodpovednosť inžiniera.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
AZENBACHER, A. Úvod do filozofie. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1990. 304 s. ISBN 80-04-25414-4.
ŠPIRKO, D. Základy environmentálnej filozofie. Bratislava : STU v Bratislave, 1999. 148 s. ISBN 80-227-1234-5.
ŠPIRKO, D. -- PLCHOVÁ, J. -- ZATROCHOVÁ, M. Princíp zodpovednosti v technologických a manažérskych aktivitách. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2013. 71 s. ISBN 978-80-227-4049-4.

Odporúčaná:
CRAIG, E. Philosophy. A Very Short Introduction. Oxford: Oxford Universty Press, 2002. 145 s. ISBN 0-19-285421-6.
FILKORN, V. Povaha súčasnej vedy a jej metódy. Bratislava: Veda, 1998.
JONAS, H. Princip odpovědnosti (pokus o etiku pro technologickou civilizaci). Praha: Oikúmené, 1997.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 703

A
B
C
DEFX
53,1 %
30,6 %
13,4 %
1,8 %
0,9 %
0,2 %
Vyučujúci: doc. PhDr. Dušan Špirko, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
20. 4. 2020
Schválil:
doc. PhDr. Dušan Špirko, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Samuel Hraško dňa 20. 04. 2020.

Typ výstupu: