26. 10. 2020  8:56 Demeter
Akademický informační systém

Sylabus předmětu N436F0_4I - Fyziológia a patofyziológia ľudskej výživy (FCHPT - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu:
N436F0_4I
Názov predmetu:
Fyziológia a patofyziológia ľudskej výživy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
2
 
Odporúčaný semester/trimester:
biochémia a biomedicínske technológie - inžiniersky (výberový), 1. semester
biochémia a biomedicínske technológie - inžiniersky (výberový), 1. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude 12 písomných previerok po 100 bodov, na získanie hodnotenia A je potrebné získať min. 92%, na získanie hodnotenia B min. 83%, na hodnotenie C min. 74%, na hodnotenie D min. 65% a na hodnotenie E min. 56%. Kredity nebudú udelené ak študent z niektorej písomnej previerky získa menej ako 56%.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent disponuje základnými informáciami o podstate mechanizmov, ktoré sú príčinou vzniku a rozvoja chorôb a koordinácie zložitých životných procesov. Zameriava sa na príčiny vzniku a priebehom základných ochorení postihujúcich GIT, kardiovaskulárny, močový a kostrový systém, metabolické ochorenia a poruchy príjmu potravy.
 
Stručná osnova predmetu:
Úvod do patofyziológie, príčiny a príznaky chorôb
Poruchy pri nevyváženom príjme potravy
Fyziológia a patofyziológia metabolických ochorení
Fyziológia a patofyziológia pažeráka a žalúdka
Fyziológia a patofyziológia tenkého a hrubého čreva
Fyziológia a patofyziológia žlčníka a pankreasu
Fyziológia a patofyziológia pečene
Fyziológia a patofyziológia kardiovaskulárneho systému
Fyziológia a patofyziológia močového systému
Fyziológia a patofyziológia kostrového systému
Fyziológia a patofyziológia endokrinného systému
Potravinové alergie a intolerancie
Nádorové ochorenia
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HULÍN, I. Patofyziológia. Bratislava : SAP-Slovak Academic Press, 2002. 1397 s. ISBN 80-89104-05-3.
OLSON, J. -- SHILS, M. -- SHIKE, M. Modern nutrition in health and disease, I and II. Philadephia: Williams and Wilkins, 1994. 923 s. ISBN 0-8121-1485-X.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 39

A
B
CD
E
FX
12,8 %
41,0 %
41,0 %
2,6 %
2,6 %
0 %
Vyučujúci:
Ing. Alžbeta Medveďová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 20. 4. 2020
Schválil:
prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Samuel Hraško dňa 20. 04. 2020.

Typ výstupu: