26. 10. 2020  7:40 Demeter
Akademický informační systém

Sylabus předmětu N436H1_4I - Hodnotenie kvality potravín (FCHPT - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu:
N436H1_4I
Názov predmetu:
Hodnotenie kvality potravín
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie
1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
4
 
Odporúčaný semester/trimester: výživa a hodnotenie kvality potravín - inžiniersky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Ústna skúška. Seminárna práca hodnotená systémom: A (>90%), B 89-80%),C (79-70%), D najmenej (69-60%),E (59-55%).
 
Výsledky vzdelávania:
V nadväznosti na doposiaľ získané poznatky z chémie, technológie, mikrobiológie a hygieny potravín absolvent pozná základné vzťahy medzi organizáciami/jednotkami činnými v potravinovom reťazci. Je oboznámený so systémami riadenia kvality a ich certifikácie. Je schopný prepájať informácie a poznatky získané z už absolvovaných predmetov a v súvislosti s technológiou výroby komplexne zhodnotiť chemické, fyzikálne mikrobiologické a senzorické požiadavky kladené na konkrétne potraviny.
 
Stručná osnova predmetu:
Definovanie predmetu, jeho postavenie v študijnom programe, v systéme vied, v praxi, v osobnom i spoločenskom živote. Definovanie pojmov pri hodnotení kvality potravín. Medzinárodné štandardy kvality, systémy manažérstva kvality v potravinárstve. Interné a iné nezávislé audity (ISO 9000, ISO 22 000, IFS štandard). Potravinový reťazec, suroviny, procesy, technologický postup výroby, kvalita, metódy hodnotenia, požiadavky na kvalitu, minimalizácia chýb, chyby výroby, kazenie, zdravotná neškodnosť, legislatívne a iné požiadavky na kvalitu potravín, príčiny vzniku chýb a ich detekcia pri výrobe a konzumácii špecifických potravín. Komplexné hodnotenie kvality a bezpečnosti: suroviny, technologické postupy výroby, kritické miesta pre výrobu, uchovávanie a konzumáciu potravín. Špecifické chyby výrobkov chemického, fyzikálneho biologického/ mikrobiologického charakteru. Predchádzanie chybám. Špecifiká personálu, hygienické príručky a iné legislatívne požiadavky. Komplexné hodnotenie kvality špecifických druhov potravín.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
FOOD QUALITY AND STANDARD SERVICE, A. Risk management and food safety. Rome: Food Quality and Standard Service, FAO UN, 1998. 50 s.
GORNER, F. -- VALÍK, Ľ. Aplikovaná mikrobiológia požívatín. Bratislava : Malé centrum, 2004. 528 s. ISBN 80-967064-9-7.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 88

AB
C
D
E
FX
56,8 %20,5 %12,5 %
8,0 %
2,2 %
0 %
Vyučujúci:
doc. Ing. Lucia Bírošová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Eva Hybenová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Martina Koňuchová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Alžbeta Medveďová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Anna Mikulajová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Lukáš Žemlička, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Vladimír Žúbor, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
 
Dátum poslednej zmeny:
20. 4. 2020
Schválil: prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Samuel Hraško dňa 20. 04. 2020.

Typ výstupu: