20. 10. 2020  14:51 Vendelín
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N416C0_4I - Chémia a technológia konzervovania a reštaurovania (FCHPT - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
N416C0_4I
Názov predmetu:
Chémia a technológia konzervovania a reštaurovania
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie
1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester:
ochrana materiálov a objektov dedičstva - inžiniersky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie a prezentácia samostatnej práce. Skúška písomná a ústna.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti z histórie využitia materiálov v objektoch kultúrneho dedičstva anorganickej i organickej povahy. Pozná mechanizmy chemických reakcií vedúcich k ich postupnej premene v čase. Na základe toho dokáže navrhnúť spôsoby vhodnej chemickej ochrany materiálov a prioritu aplikácie jednotlivých chemicko-technologických operácií.
 
Stručná osnova predmetu:
Chémia a história použitia anorganických výtvarných materiálov - kovy a anorganické pigmenty, vápenaté, kremičité a hlinitokremičité minerály a horniny; chémia a história použitia organických výtvarných materiálov - oleje, tuky a vosky, živice, balzamy, silice, organické farbivá, sacharidické a bielkovinové spojivá. Operácie čistenia objektov dedičstva - prostriedky na čistenie a dezinfekciu: voda a organické rozpúšťadlá, tenzidy, insekticídy. Operácie sterilizácie – chemické činidlá a technológie. Spevňovanie rôznych druhov materiálov, petrifikácia. Operácie deacidifikácie – ručné technológie, masové technológie. Kritériá výberu materiálov do jednotlivých technologických operácií.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ĎUROVIČ, M. Restaurování a konzervování archiválií a knih. Praha: Paseka, 2002. 517 s. ISBN 80-7185-383-6.
PORCK, H. Mass Deacidification.  [online]. 1996. URL: http:// www.knaw.nl/ecpa/publ/porck11.html.

Odporúčaná:
Barbora A. Hřebíčková: Chemie a historie výtvarných materiálů, Praha 2004, dostupné na Oddelení polygrafie a aplikovanej fotochémie vo formáte pdf

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 13

A
BC
D
E
FX
76,9 %
23,1 %
0 %
0 %0 %0 %
Vyučujúci:
prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. (prednášajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Michal Jablonský, PhD. (prednášajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Milena Reháková, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
20. 4. 2020
Schválil:
doc. Ing. Milena Reháková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Samuel Hraško dňa 20. 04. 2020.

Typ výstupu: