7. 12. 2019  12:04 Ambróz
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 414C2_4I - Chémia liečiv (FCHPT - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: 414C2_4I
Názov predmetu: Chémia liečiv
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: biochémia a biomedicínske technológie - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie semestrálnej práce na tému: Vybrané liečivo - vlastnosti, mechanizmus účinku, spôsoby syntézy, analogické deriváty
Skúška pozostáva z písomného testu a ústnej skúšky za 50 bodov. Na úspešné zvládnutie skúšky musi študent dosiahnúť minimálne 28 bodov.
Hodnotenie úspešnosti skúšky je nasledovné: A 46-50 bodov, B 41-45 bodov, C 37-40 bodov, D 32-36 bodov, E 28-31 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Predmet stavia na poznatkoch z organickej chémie a biochémie a podáva základné informácie o vzťahu liečivo -- receptor na molekulárnej úrovni. Vysvetľuje strategické princípy uplatňujúce sa pri vývoji liečiv. Pri výklade sa preberajú vybrané kategórie účinných substancií z pohľadu ich štruktúrnej podobnosti, resp. mechanizmu účinku na molekulovej úrovni.
 
Stručná osnova predmetu:
Mechanizmus účinku liečiv, enzýmové inhibítory, receptorová teória, agonista, antagonista.
Vývojové etapy syntézy liečiv, nosná štruktúra, syntéza analógov, syntetické stratégie.
Celkové anestetiká, analgetiká, analógy morfínu.
Antipyretiká, nesteroidné antiflogistiká.
Liečivá periférneho nervového systému, cholínergický systém, lokálne anestetiká, myorelaxanciá.
Adrenergiká, adrenolytiká, deriváty námelových alkaloidov, anobeziká.
Antihistaminiká, vývoj H1 a H2 antihistaminík, syntéza vybraných typov derivátov.
Antibakteriálne látky - sulfónamidy, antibiotiká --penicilíny a cefalosporíny, antibiotikáinhibujúce syntézu proteínov, fluórované chinolóny.
Dezinfekčné a antiseptické látky, antimykotiká nešpecifické a špecifické.
Antivirotiká.
Antineoplastiká.
Vitamíny A,E,K resp. C a skupiny B.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BERKEŠ, D. -- VINŠOVÁ, J. -- KUTSCHY, P. -- TOROK, M. Základy farmaceutickej chémie. Košice: UPJŠ, 2003. 150 s.
PATRICK, G L. An Introduction to Mediinal Chemistry. New York: Oxford University Press Inc., 2009. 752 s. ISBN 978-0-19-923447-9.
ZIEGLER, A. -- MOHR, K. -- LULLMANN, H. Barevný atlas farmakológie. Praha: GrRADA, 2001. 392 s. ISBN 80-7169-973-X.
SILVERMAN, R B. The Organic Chemistry of Drug Design and Drug Action. SanDiego: Academic Press Inc., 1992. 422 s. ISBN 0-12-643730-0.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Predmet je odporúčaný 1. rok inžinierskeho štúdia programu Biotechnológie a poravinárstvo
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 130

ABCDEFX
41,5 %20,8 %20,0 %10,8 %6,2 %0,7 %
Vyučujúci: doc. Ing. Dušan Berkeš, CSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 20. 5. 2019
Schválil: doc. Ing. Dušan Berkeš, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 20. 05. 2019.

Typ výstupu: