26. 10. 2020  9:01 Demeter
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 436C0_4B - Chémia potravín (FCHPT - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu:
436C0_4B
Názov predmetu:
Chémia potravín
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Na konci semestra sa píše písomný test za 100 bodov. Na úspešné absolvovanie je potrebných aspoň 56 bodov. Ústna skúška je hodnotená 10 bodmi. Na úspešné absolvovanie je potrebných minimálne 6 bodov. Študent získa za predmet kredity, ak úspešne absolvuje aj písomný test aj ústnu skúšku. je Na hodnotenie A je potrebné získať 92% bodov, na hodnotenie B 83%, na hodnotenie C 74%, na hodnotenie D 65% a na hodnotenie E 56% bodov.
Skúška nebude udelená, ak študent zo záverečného testu získa menej ako 56% bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je popísať zloženie potravinových matríc, vplyv jednotlivých komponentov matríc na výživovú charakteristiku a na senzorický profil. Podstatným faktom je aj popísanie vzájomného vplyvu jednotlivých komponentov matríc a tiež vplyv pretransformovaných komponentov na kvalitu už upravenej potravinovej matrice.
 
Stručná osnova predmetu:
Základné pojmy v chémii potravín, aminokyseliny, peptidy, bielkoviny -- štruktúra, význam, vlastnosti a zmeny pri spracovaní, lipidy -- štruktúra, význam, vlastnosti a zmeny pri spracovaní, sacharidy − štruktúra, vlastnosti a zmeny, enzýmové a neenzýmové hnednutie, význam a faktory, ktoré ich ovplyvňujú, vitamíny rozpustné vo vode, potravinárske aditíva, systematika a zloženie potravinových matríc, derivatizované potravinové matrice
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
FODRAN, P. -- BIROŠOVÁ, L. -- BREZOVÁ, V. -- HROUZKOVÁ, S. -- HYBENOVÁ, E. -- KLAČANOVÁ, K. -- MEDVEĎOVÁ, A. -- VALÍK, Ľ. -- VALKO, M. Chémia potravín. Nakladateľstvo STU, 2011. 394 s. ISBN 978-80-227-3569-8.
PRIBELA, A. -- TAKÁCSOVÁ, M. Chémia potravín. Bratislava: STU, 1996. 235 s. ISBN 80-227-0563-2.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Predmet je odporúčaný pre 2. rok štúdia študijného programu Biotechnologie a potravinarstvo
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 147

A
B
CD
E
FX
31,3 %
27,2 %
21,1 %
10,9 %
8,8 %
0,7 %
Vyučujúci:
prof. Ing. Peter Šimko, DrSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 20. 4. 2020
Schválil:
prof. Ing. Peter Šimko, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Samuel Hraško dňa 20. 04. 2020.

Typ výstupu: