20. 10. 2020  1:53 Vendelín
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 412C0_4B - Chemická a potravinárska technológia (FCHPT - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu:
412C0_4B
Názov predmetu:
Chemická a potravinárska technológia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester:
automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve - bakalársky (výberový), 5. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Záverečný písomný test. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať minimálne 92%, za hodnotenie B minimálne 83%, na hodnotenie C 74%, na hodnotenie D 65% a E minimálne 56%.
 
Výsledky vzdelávania:
Poskytnúť informácie o chemickom a potravinárskom priemysle a o väzbách medzi jednotlivými technológiami
 
Stručná osnova predmetu:
Základné technologické procesy a zariadenia, suroviny chemického priemyslu a ich úprava, úprava vody, anorganický priemysel, anorganické materiály,technológia ropy a palív, petrochemický priemysel,makromolekulové látky, spracovanie poľnohospodárskych produktov, trvalo udržateľný rozvoj chemického priemyslu
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
FELLNER, P. -- GABČOVÁ, J. -- DANIELIK, V. -- HÍVEŠ, J. Anorganická technológia. Bratislava : STU v Bratislave, 2005. 152 s. ISBN 80-227-2292-8.
DRDÁK, M. Základy potravinárskych technológii: Spracovanie rastlinných a živočíšnych surovín. Cereálne a fermentačné technológie. Uchovávanie,hygiena a ekológia potravín. Bratislava : Malé centrum, 1996. 511 s. ISBN 80-967064-1-1.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 25

A
B
C
D
E
FX
44,0 %12,0 %
16,0 %
8,0 %20,0 %0 %
Vyučujúci:
Ing. Marta Ambrová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Ján Híveš, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 3. 6. 2020
Schválil:
prof. Ing. Ján Híveš, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Samuel Hraško dňa 03. 06. 2020.

Typ výstupu: