28. 1. 2020  10:20 Alfonz
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N418C0_4B - Chemické postupy pri analytických meraniach (FCHPT - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N418C0_4B
Názov predmetu: Chemické postupy pri analytických meraniach
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Test
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa informácie o vzniku analytického signálu na základe chemických reakcií, princípoch vzorkovania a úpravy vzoriek z hľadiska chemických javov, princípoch a využití chemických metód analýzy, chemických aspektoch inštrumentálnych analytických metód.
 
Stručná osnova predmetu:
Proces chemickej analýzy a jej selektivita: vzorkovanie, úprava vzoriek, príprava a vykonanie meraní, referenčné materiály, štandardná vzorka, prídavkové metódy.
Vzorkovanie, predúprava a skladovanie vzoriek. Chemická úprava vzoriek na analýzu: rozklady vzoriek, úprava vzorky predseparáciou a skoncentrovaním, techniky osobitnej úpravy vzoriek. Predbežné skúšky pri analýze organickej látky.
Analytické metódy využívajúce chemické reakcie všeobecne. Analytické využitie acidobázických, komplexačných, a oxidačno-redukčných reakcií v roztokoch, využitie zrážania a rozpúšťania slabých elektrolytov. Využitie v kvalitatívnej analýze katiónov a aniónov v roztokoch, selektivita reakcií a interferencie.
Kvantitatívna analýza na základe chemickej reakcie. Metodika odmernej analýzy, titračná krivka, indikácia stechiometrického ukonèenia reakcie. Chemické princípy odmerných analýz. Vážková analýza na základe zrážania z roztokov, podmienky zrážania a aplikácie metódy.
Využitie chemických reakcií v analýze organických zlúčenín: metódy prvkovej analýzy, analýza funkčných skupín.
Rýchlosť chemickej reakcie a jej analytické využitie. Chemická úprava analytov. Extrakčné techniky v úprave vzoriek. Extrakcia tuhou fázou (SPE, SPME, SBSE). Využitie iónovýmenných a komplexačných reakcií na selektívne oddeľovanie a skoncentrovanie analytu. Praktická výťažnosť postupov, zariadenia.
Chemické deje v inštrumentálnej analýze. Elektroanalytické metódy – reakcie v coulometrii, pri voltamperometrických metódach, chemické vplyvy na polohu signálu. Princípy separácie látok pri dynamických (chromatografických a elektromigračných). metódach. Derivatizácia v chromatografii. Úprava analytov na opticky detegovate¾né formy. Metódy koncentračne závislých rozdelení (RIA).
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
GARAJ, J. -- LABUDA, J. Analytická chémia I. Bratislava: Vydavateľstvo STU, 1996. 188 s. ISBN 80-227-0838-0.
PURDEŠOVÁ, A. -- TARAPČÍK, P. -- SÁDECKÁ, J. -- HROBOŇOVÁ, K. -- ŠPÁNIK, I. -- RIEVAJ, M. -- ŠVORC, Ľ. -- MANOVÁ, A. -- ČACHO, F. Praktikum z analytickej chémie. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2011. 242 s. ISBN 978-80-227-3555-1.
BUSTIN, D. Analytická chémia II. Bratislava: STU v Bratislave, 1996. 213 s. ISBN 80-227-0885-2.
LABUDA, J. -- TARAPČÍK, P. -- GARAJ, J. -- HROUZKOVÁ, S. -- LEHOTAY, J. -- MANOVÁ, A. -- SÁDECKÁ, J. Príručka vybraných pojmov v analytickej chémii. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2012. 205 s. ISBN 978-80-227-3769-2.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 18

ABCDEFX
61,1 %22,2 %11,1 %5,6 %0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Ján Labuda, DrSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 20. 5. 2019
Schválil: prof. Ing. Ján Labuda, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 20. 05. 2019.

Typ výstupu: