16. 10. 2019  9:45 Vladimíra
Akademický informační systém

Sylabus předmětu N412C0_4I - Chemickoinžinierske výpočty pre technológov (FCHPT - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N412C0_4I
Názov predmetu: Chemickoinžinierske výpočty pre technológov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: chemické technológie - inžiniersky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra študenti musia vypracovať dve samostatné zadania. Na konci semestra samostatne riešia zadaný problém. Hodnotenie vychádza zo všetkých zadaní, pričom riešenie záverečného problému predstavuje 50 % z hodnotenia. Hodnotenie podľa platného Študijného poriadku STU.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti z riešenia rôznych zložitých systémov numerickými metódami. Dokáže riešiť simulačné výpočty technologických zariadení.
 
Stručná osnova predmetu:
Použitie PC pre automatizované riešenie zložitých termodynamických systémov, reaktorov a kinetiky reakcií. Spôsoby riešenia diferenciálnych rovníc, problematika difúzie. Dynamická simulácia technologických zariadení. Úvod do štatistického spracovania experimentálnych dát.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MATHEW, T P A. Domain Decomposition Methods for the Numerical Solution of Partial Differential Equations. Springer Berlin Heidelberg, 2008. 764 s. ISBN 978-3-540-77205-7.

Odporúčaná:
J. Sobotka, V. Bedřich, L. Knapík, MS OFFICE, Computer Press, Praha, 1997. J.Černý, Excel 5, 7, 97, 2000, Grada, Praha, 2002. J.Černý, Programování v Excelu 5, 7, 97, 2000, Grada, Praha, 2002. Z. Šťastný, Matematické a statistické výpočty v MS Excel, Computer Press, Praha, 1999. T. Urbánek, J. Škára, Excel 97 pro vědce a inženýry, Computer Press, Praha,1998.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 125

ABCDEFX
69,6 %20,8 %8,0 %0,8 %0,8 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Ján Híveš, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 20. 5. 2019
Schválil: prof. Ing. Ján Híveš, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 20. 05. 2019.

Typ výstupu: