19. 10. 2020  18:18 Kristián
Akademický informační systém

Sylabus předmětu N412C0_4I - Chemickoinžinierske výpočty pre technológov (FCHPT - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu:
N412C0_4I
Názov predmetu: Chemickoinžinierske výpočty pre technológov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
3
 
Odporúčaný semester/trimester:
chemické technológie - inžiniersky (povinný), 1. semester
chemické technológie - inžiniersky (povinný), 1. semester
riadenie technologických procesov v chémii a potravinárstve - inžiniersky (povinný), 1. semester
riadenie technologických procesov v chémii a potravinárstve - inžiniersky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra študenti musia vypracovať dve samostatné zadania. Na konci semestra samostatne riešia zadaný problém. Hodnotenie vychádza zo všetkých zadaní, pričom riešenie záverečného problému predstavuje 50 % z hodnotenia. Hodnotenie podľa platného Študijného poriadku STU.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti z riešenia rôznych zložitých systémov numerickými metódami. Dokáže riešiť simulačné výpočty technologických zariadení.
 
Stručná osnova predmetu:
Použitie PC pre automatizované riešenie zložitých termodynamických systémov, reaktorov a kinetiky reakcií. Spôsoby riešenia diferenciálnych rovníc, problematika difúzie. Dynamická simulácia technologických zariadení. Úvod do štatistického spracovania experimentálnych dát.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MATHEW, T P A. Domain Decomposition Methods for the Numerical Solution of Partial Differential Equations. Springer Berlin Heidelberg, 2008. 764 s. ISBN 978-3-540-77205-7.

Odporúčaná:
J. Sobotka, V. Bedřich, L. Knapík, MS OFFICE, Computer Press, Praha, 1997. J.Černý, Excel 5, 7, 97, 2000, Grada, Praha, 2002. J.Černý, Programování v Excelu 5, 7, 97, 2000, Grada, Praha, 2002. Z. Šťastný, Matematické a statistické výpočty v MS Excel, Computer Press, Praha, 1999. T. Urbánek, J. Škára, Excel 97 pro vědce a inženýry, Computer Press, Praha,1998.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 145

A
B
C
D
EFX
67,6 %
20,7 %
9,7 %
0,7 %
1,3 %
0 %
Vyučujúci:
prof. Ing. Vladimír Danielik, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Tomáš Soták, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
 
Dátum poslednej zmeny:
20. 4. 2020
Schválil:
prof. Ing. Vladimír Danielik, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Samuel Hraško dňa 20. 04. 2020.

Typ výstupu: