26. 10. 2020  8:03 Demeter
Akademický informační systém

Sylabus předmětu N436K0_4I - Kontaminanty a prídavné látky v potravinách (FCHPT - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu:
N436K0_4I
Názov predmetu:
Kontaminanty a prídavné látky v potravinách
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
2
 
Odporúčaný semester/trimester: výživa a hodnotenie kvality potravín - inžiniersky (povinný), 1. semester
biotechnológia - inžiniersky (výberový), 3. semester
biotechnológia - inžiniersky (výberový), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sa píšu 2 písomné testy spolu za 35 bodov. Na úspešné absolvovanie testov je potrebných v súčte minimálne 20 bodov. Ústna skúška je hodnotená 15 bodmi. Na úspešné absolvovanie ústnej skúšky je potrebných minimálne 8 bodov. Študent získa za predmet kredity, ak úspešne absolvuje aj písomné testy, aj ústnu skúšku. Hodnotenie úspešnosti je nasledovné: A 46-50 bodov, B 41-45 bodov, C 37-40 bodov, D 32-36 bodov, E 28-31 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent má vedomosti o kontaminantoch, prídavných látkach a sekundárnych toxických látkach v potravinách. Pozná metódy hodnotenia toxicity, karcinogenity, teratogenity, mutagenity a genotoxicity. Má vedomosti o najvýznamnejších kontaminantoch v potravinách, ich vlastnostiach, výskyte v pôde, vode a ovzduší, metabolizme a degradácii v životnom prostredí a v živých organizmoch, vrátane človeka. Pozná princípy minimalizácie rizika z príjmu kontaminujúcich látok. Má vedomosti o používaní prídavných látok v potravinách, toxikologickom posudzovaní a kontrole v potravinovom reťazci. Ovláda predpisy o označovaní prídavných látok na potravinách.
 
Stručná osnova predmetu:
Základné pojmy a definície pri charakterizácii a identifikácii rizika (akútny a chronický účinok, NOEL, LOAEL, ADI hodnota, LD50 a pod.). Kontaminujúce cudzorodé látky (insekticídy, fungicídy, herbicídy, fumiganty, toxické kovy, dusičnany a dusitany, polychlórované bifenyly, dioxíny, dibenzofurány, mykotoxíny). Rezíduá veterinárnych liekov (antibiotiká, antihelmetiká, anaboliká, kokcidiostatiká, ektoparaziticídne lieky). Endogénne cudzorodé látky (N-nitrózamíny, biogénne amíny, polyaromatické uhľovodíky, benzén, furán, hydroxymetylfurfural, akrylamid, akroleín, pokročilé produkty glykácie). Riziká prieniku z obalových materiálov (bisphenol A, ftaláty, plastické látky, nanotechnológie a nanomateriály). Prídavné látky v potravinách (chemické konzervačné prostriedky, antioxidanty, sladidlá, intenzifikátory arómy, farbivá, zahusťovadlá, stabilizátory, emulgátory, enzýmy a pod.). Medzinárodné štandardy a harmonizácia v oblasti bezpečnosti potravín. Kontrola prídavných a kontaminujúcich látok. Inštitúcie pôsobiace v oblasti bezpečnosti potravín (Komisia Codex Alimentarius, FAO, WHO, EFSA, kontrolné orgány v SR). Rýchly výstražný systém v Európskej únii.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ROSIVAL, L. -- SZOKOLAY, A. Cudzorodé látky v poživatinách. Martin : Osveta, 1983. 611 s.
VALÍK, Ľ. -- PRACHAR, V. Pôvodcovia ochorení z požívatín a minimalizácia. Bratislava : STU v Bratislave, 2009. 167 s. ISBN 978-80-227-3200-0.
TODD, E C. -- MOTARJEMI, Y. -- MOY, G G. Encyclopedia of Food Safety. Oxford: Academic Press, 2014. ISBN 978-0-12-378612-8.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Predmet Kontaminanty a prídavné látky v potravinách je odporúčaný pre 1. rok štúdia študijného programu Výživa a hodnotenie kvality potravín
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 93

A
B
C
D
E
FX
28,0 %
38,7 %20,4 %
8,6 %
4,3 %
0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Lucia Bírošová, PhD. (zodpovedný za predmet)
Ing. Eva Hybenová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
 
Dátum poslednej zmeny:
20. 4. 2020
Schválil:
doc. Ing. Lucia Bírošová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Samuel Hraško dňa 20. 04. 2020.

Typ výstupu: