19. 10. 2019  6:18 Kristián
Akademický informační systém

Sylabus předmětu N412L0_4I - Laboratórium chemických technológií III (FCHPT - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N412L0_4I
Názov predmetu: Laboratórium chemických technológií III
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie8 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 8
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Na základe výsledkov obhajoby práce na zadanom projekte
 
Výsledky vzdelávania:
Praktická realizácia rôznych technologických a experimentálnych postupov
 
Stručná osnova predmetu:
Experimentálne cvičenia z postupov, ktoré sa využívajú v praxi. Riešia sa problémy, z anorganickej a organickej technológie.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 82

ABCDEFX
97,6 %2,4 %0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Vladimír Danielik, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 20. 5. 2019
Schválil: prof. Ing. Vladimír Danielik, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 20. 05. 2019.

Typ výstupu: