26. 10. 2020  2:35 Demeter
Akademický informační systém

Sylabus předmětu N412L0_4I - Laboratórium chemických technológií III (FCHPT - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu:
N412L0_4I
Názov predmetu:
Laboratórium chemických technológií III
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie
8 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 8
 
Odporúčaný semester/trimester: chemické technológie - inžiniersky (povinný), 3. semester
chemické technológie - inžiniersky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Na základe výsledkov obhajoby práce na zadanom projekte
 
Výsledky vzdelávania:
Praktická realizácia rôznych technologických a experimentálnych postupov
 
Stručná osnova predmetu:
Experimentálne cvičenia z postupov, ktoré sa využívajú v praxi. Riešia sa problémy, z anorganickej a organickej technológie.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 100

A
BCD
E
FX
98,0 %
2,0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Vyučujúci:
prof. Ing. Vladimír Danielik, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
doc. RNDr. Miroslav Gál, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Dana Gašparovičová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Elena Hájeková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Ján Híveš, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Michal Horňáček, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Blažej Horváth, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Pavol Hudec, CSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Emília Mališová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Tomáš Soták, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Božena Vasilkovová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Matilda Zemanová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 20. 4. 2020
Schválil:
prof. Ing. Vladimír Danielik, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Samuel Hraško dňa 20. 04. 2020.

Typ výstupu: