18. 11. 2019  22:10 Eugen
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N418L10_4B - Laboratórne cvičenia z inštrumentálnych metód analýzy (FCHPT - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N418L10_4B
Názov predmetu: Laboratórne cvičenia z inštrumentálnych metód analýzy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
laboratórne/konštrukčné cvičenie3 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Praktické prevedenie všetkých laboratórnych úloh a test.
 
Výsledky vzdelávania:
Poskytnúť - pokročilú prácu pomocou laboratórnej analytickej techniky,
- základy správneho vykonávania analytických operácií,
- správnu laboratórnu prax.
Vedieť princípy vzniku analytického signálu meracích prístrojov a princípy optimalizácie jednotlivých spôsobov meraní.
Ovládať inštrumentálne postupy získania analytickej informácie a postupy vyhodnotenia výsledkov meraní.
 
Stručná osnova predmetu:
1.Základné spoločné zásady práce v analytickom laboratóriu. Práca s meradlami hmotnosti a 
objemu. Príprava roztokov. Technika titrácie.
2.Jednoduché optické metódy - stanovenie metódou prídavku štandardu absorpčnou metódou a 
nefelometrické/turbidimetrické stanovenie metódou kalibračnej čiary, emisné spektrálne
metódy. Identifikácia organických látok na základe komplexnej interpretácie spektier NMR, MS,
IR.
3.Elektroanalytické metódy - voltamperometria ako analytická metóda, metóda štúdia
elektrochemických procesov a potenciometrická titrácia zmesi kyselín. Derivačná a Granová
transformácia titračných kriviek. Polarografia a biampermetrická titrácia, precízna príprava
tlmivých roztokov a meranie pH.
4.Chromatografické metódy - kvapalinová chromatografia a plynová chromatografia v 
kvantitatívnej analýze, metóda vnútorného štandardu a predkoncentračné techniky úpravy
vzoriek, SPE. Kvapalinová a plynová chromatografia ako identifikačné metódy.
5.Záverečný písomný test.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
PURDEŠOVÁ, A. -- TARAPČÍK, P. -- SÁDECKÁ, J. -- HROBOŇOVÁ, K. -- ŠPÁNIK, I. -- RIEVAJ, M. -- ŠVORC, Ľ. -- MANOVÁ, A. -- ČACHO, F. Praktikum z analytickej chémie. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2011. 242 s. ISBN 978-80-227-3555-1.
BUSTIN, D. -- HLADKY, Z. -- GARAJ, J. Analytická chémia. Alfa, Bratislava: SNTL, Praha, 1987. 744 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 379

ABCDEFX
30,9 %34,8 %26,9 %6,9 %0,5 %0 %
Vyučujúci: Ing. Alena Manová, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 20. 5. 2019
Schválil: Ing. Alena Manová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 20. 05. 2019.

Typ výstupu: