12. 11. 2019  2:22 Svätopluk
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 418L2_4B - Laboratórne cvičenie z analytickej chémie II (FCHPT - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: 418L2_4B
Názov predmetu: Laboratórne cvičenie z analytickej chémie II
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie3 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: úspešne absolvované Laboratórne cvičenie z analytickej chémie I (418L1_4B)
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
protokoly a priebežné testy
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa základy obsluhy zložitejšej inštrumentálnej techniky v analytickom laboratóriu, precvičiť získavanie a interpretáciu informácií o vzorke pomocou separačných, spektrometrických a elektrochemických analytických metód. Objasniť komplementaritu a aplikačné možnosti týchto metód.
 
Stručná osnova predmetu:
Analytické chromatografické a elektroseparačné metódy. Emisná a absorpčná atómová
a molekulová spektrometria. Elektrochemické analytické metódy. Podrobná kvalitatívna a kvantitatívna analýza a metódy kalibrácie pre uvedené metódy.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
PURDEŠOVÁ, A. Praktikum z analytickej chémie. Bratislava: STU, 2011. 242 s. ISBN 978-80-227-3555-1.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 541

ABCDEFX
31,8 %42,5 %21,3 %3,9 %0,4 %0,1 %
Vyučujúci: prof. Ing. Ján Labuda, DrSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 20. 5. 2019
Schválil: prof. Ing. Ján Labuda, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 20. 05. 2019.

Typ výstupu: