15. 11. 2019  17:04 Leopold
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 418L6_4B - Laboratórne cvičenie z analytickej chémie II (FCHPT - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: 418L6_4B
Názov predmetu: Laboratórne cvičenie z analytickej chémie II
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
laboratórne/konštrukčné cvičenie3 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: úspešne absolvované Laboratórne cvičenie z analytickej chémie I (418L5_4B)
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
protokoly o práci, priebežné testy
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa základy obsluhy zložitejšej inštrumentálnej techniky v analytickom laboratóriu, precvičí si získavanie a interpretáciu informácií o vzorke pomocou separačných, spektrometrických a elektrochemických analytických metód. Vie využiť komplementaritu a aplikačné možnosti týchto metód.
 
Stručná osnova predmetu:
Analytické chromatografické a elektroseparačné metódy. Emisná a absorpčná atómová
a molekulová spektrometria. Elektrochemické analytické metódy. Podrobná kvalitatívna a kvantitatívna analýza a metódy kalibrácie pre uvedené metódy.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
PURDEŠOVÁ, A. TARAPČÍK, P. SÁDECKÁ, J. HROBOŇOVÁ, K. ŠPÁNIK, I. RIEVAJ, M. ŠVORC, Ľ. MANOVÁ, A. ČACHO, F. Praktikum z analytickej chémie. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2011. 242 s. ISBN 978 80 227 3555 1.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 794

ABCDEFX
36,0 %41,6 %17,6 %3,4 %1,1 %0,3 %
Vyučujúci: doc. Ing. Andrea Purdešová, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 20. 5. 2019
Schválil: doc. Ing. Andrea Purdešová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 20. 05. 2019.

Typ výstupu: