7. 12. 2019  2:09 Ambróz
Akademický informační systém

Sylabus předmětu N418L2_4I - Laboratórne cvičenie z analytických metód III (FCHPT - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N418L2_4I
Názov predmetu: Laboratórne cvičenie z analytických metód III
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
laboratórne/konštrukčné cvičenie3 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Absolvovanie úloh a test
 
Výsledky vzdelávania:
Rozvíjanie teoretických poznatkov z predmetu Pokročilé separačné a identifikačné metódy orientované na analýzu reálnych vzoriek.
 
Stručná osnova predmetu:
Hmotnostná spektrometria (10 h)
Meranie a vyhodnocovanie NMR spektier (10 h)
Individuálna experimetálna práca (61 h)
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 82

ABCDEFX
98,8 %1,2 %0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Ján Labuda, DrSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 20. 5. 2019
Schválil: prof. Ing. Ján Labuda, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 20. 05. 2019.

Typ výstupu: