26. 10. 2020  9:20 Demeter
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 436L2_4B - Laboratórne cvičenie z analýzy potravín (FCHPT - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu:
436L2_4B
Názov predmetu:
Laboratórne cvičenie z analýzy potravín
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
2
 
Odporúčaný semester/trimester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Klasifikácia jednotlivých laboratórnych cvičení s maximálnym možným počtom získaných bodov 100 za každé cvičenie. Na konci semestra bude zápočtová písomná práca s maximálnym možným počtom získaných bodov 100. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 92 bodov, na hodnotenie B 83 bodov, na hodnotenie C 74 bodov, na hodnotenie D 65 bodov a na hodnotenie E 56 bodov (priemer za laboratórne cvičenia a zápočtovú písomnú prácu).
 
Výsledky vzdelávania:
Študent má praktickú skúsenosť s analytickými metódami používanými pri hodnotení potravín. Je zručný v chemickom laboratóriu, vie stanoviť základné zložky potravín (minerálne látky, sacharidy, aromatické látky, vitamíny) a niektoré cudzorodé látky (konzervačné látky). Ovláda metódy senzorickej analýzy a vie hodnotiť organoleptické vlastnosti výrobkov.
 
Stručná osnova predmetu:
Úvod do cvičení.
Stanovenie minerálnych látok.
Stanovenie sacharidov.
Stanovenie konzervačných látok.
Stanovenie vitamínov.
Stanovenie aromatických látok.
Senzorická analýza.
Záverečná písomná práca, klasifikovaný zápočet.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
DAVÍDEK, J. Laboratorní příručka analýzy potravín. Praha : SNTL, 1981. 718 s.
WEAVER, C. The Food Chemistry Laboratory. Boca Raton: CRC Press Int., 1996. 123 s. ISBN 0-8493-8006-5.
VALENTOVÁ, H. -- POKORNÝ, J. -- INGR, I. Senzorická analýza potravin. Brno: MZLU, 1997. 101 s. ISBN 80-7157-283-7.
PRÍBELA, A. Analýza potravín. Cvičenie. Bratislava: Edičné stredisko STU, 1991. 394 s. ISBN 80-227-0398-2.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo český jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 143

ABC
D
E
FX
42,7 %
42,0 %
13,3 %
1,4 %
0,6 %
0 %
Vyučujúci:
prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
20. 4. 2020
Schválil: prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Samuel Hraško dňa 20. 04. 2020.

Typ výstupu: