24. 10. 2020  0:47 Kvetoslava
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 43114_4B - Laboratórne cvičenie z bioanalytických metód I (FCHPT - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
43114_4B
Názov predmetu: Laboratórne cvičenie z bioanalytických metód I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
laboratórne/konštrukčné cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
2
 
Odporúčaný semester/trimester:
biotechnológia - bakalársky (povinný), 5. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
prítomnosť na cvičeniach, odovzdané protokoly
 
Výsledky vzdelávania:
Získanie praktických skúseností pri aplikácii bioanalytických metód. Využitie rôznych izolačných, separačných, chromatografikých a spektrofotometrických metód pri analýze biologického materiálu.
 
Stručná osnova predmetu:
Izolácia, purifikácia a analýza lipidických štruktúr z biologických materiálov. Enzýmové analýzy. Analýza látok znečisťujúcich životne prostredie.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 728

ABC
D
EFX
36,3 %
45,1 %
16,2 %
1,9 %
0,5 %
0 %
Vyučujúci:
prof. Ing. Milan Čertík, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Peter Gajdoš, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Jaroslav Hambalko (cvičiaci)
Ing. Tatiana Klempová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Vladimír Krasňan, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
 
Dátum poslednej zmeny:
20. 4. 2020
Schválil:
prof. Ing. Milan Čertík, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Samuel Hraško dňa 20. 04. 2020.

Typ výstupu: