25. 10. 2020  0:51 Aurel
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N431L2_4I - Laboratórne cvičenie z biokatalýzy (FCHPT - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
N431L2_4I
Názov predmetu:
Laboratórne cvičenie z biokatalýzy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
laboratórne/konštrukčné cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
2
 
Odporúčaný semester/trimester: biotechnológia - inžiniersky (povinný), 3. semester
biotechnológia - inžiniersky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Dva záverečné protokoly.
 
Výsledky vzdelávania:
Laboratórne cvičenie je zamerané na vplyv podmienok kultivácie na prípravu celobunkových biokatalyzátorov a genetickú charakterizáciu mikrooganizmov.
 
Stručná osnova predmetu:
Cvičenie je zamerané na praktické precvičenie aseptickej práce s mikroorganizmami, PCR, úpravu sekvencií a prácu s GenBank.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ROSENBERG, M. -- KRIŠTOFÍKOVÁ, Ľ. -- REBROŠ, M. -- HRONSKÁ, H. Laboratórne cvičenie z biotechnológie: I. Mikrobiálna produkcia metabolitov. ŠEVT, 2010. 64 s. ISBN 978-80-8106-028-1.
HRONSKÁ, H. -- ROSENBERG, M. -- KRIŠTOFÍKOVÁ, Ľ. -- REBROŠ, M. Laboratórne cvičenie z biotechnológie: II. Izolácia a charakterizácia enzýmov. ŠEVT, 2010. 61 s. ISBN 978-80-8106-027-4.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 118

A
B
C
D
E
FX
49,2 %
41,5 %9,3 %
0 %
0 %
0 %
Vyučujúci:
Ing. Dominika Gyuranová (cvičiaci)
Ing. Zuzana Hegyi, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Veronika Kazimírová (cvičiaci)
Ing. Tatiana Petrovičová, PhD. (cvičiaci)
doc. Ing. Martin Rebroš, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
20. 4. 2020
Schválil: doc. Ing. Martin Rebroš, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Samuel Hraško dňa 20. 04. 2020.

Typ výstupu: