31. 10. 2020  18:25 Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 436L0_4B - Laboratórne cvičenie z mikrobiológie potravín a kozmetiky (FCHPT - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
436L0_4B
Názov predmetu: Laboratórne cvičenie z mikrobiológie potravín a kozmetiky
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
laboratórne/konštrukčné cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
protokoly, priebežné testy, záverečný test
Zo záverečného testu je na hodnotenie A potrebné získať 92% bodov, na hodnotenie B 83%, na hodnotenie C 74%, na hodnotenie D 65% a na hodnotenie E 56% bodov.
Zápočet nebude udelený, ak študent zo záverečného testu získa menej ako 56% bodov, a/alebo nebude mať odovzdané všetky protokoly.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent ovláda základné mikrobiologické metódy skúšania potravín, pochutín a predmetov dennej potreby. Vie stanoviť obsahy relevantných skupín mikroorganizmov v potravinách kultivačnými metódami. Vie zhodnotiť získané výsledky z hľadiska reprodukovateľnosi a v kontexte s technológiou výroby potravín a požiadavkami mikrobiologickej legislatívy. Ovláda základné konfirmačné a identifikačné metódy používané v potravinárskej mikrobiológii.
 
Stručná osnova predmetu:
Základné mikrobiologické metódy skúšania potravín, pochutín a predmetov dennej potreby, stanovenie obsahu relevantných skupín mikroorganizmov v potravinách kultivačnými metódami, hodnotenie výsledkov z hľadiska reprodukovateľnosi a v kontexte s technológiou výroby potravín a požiadavkami mikrobiologickej legislatívy, základné konfirmačné a identifikačné metódy používané v potravinárskej mikrobiológii.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
VALÍK, Ľ. -- MEDVEĎOVÁ, A. -- LIPTÁKOVÁ, D. Laboratórium z mikrobiológie potravín: Skriptá na cvičenia. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2012. 161 s. ISBN 978-80-227-3744-9.
GORNER, F. -- VALÍK, Ľ. Aplikovaná mikrobiológia požívatín. Bratislava : Malé centrum, 2004. 528 s. ISBN 80-967064-9-7.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 344

A
B
C
DEFX
19,5 %
41,3 %
27,3 %
9,9 %
2,0 %
0 %
Vyučujúci:
prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 20. 4. 2020
Schválil: prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Samuel Hraško dňa 20. 04. 2020.

Typ výstupu: