8. 12. 2019  11:28 Marína
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N414L4_4B - Laboratórne cvičenie z organickej chémie I (FCHPT - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N414L4_4B
Názov predmetu: Laboratórne cvičenie z organickej chémie I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
laboratórne/konštrukčné cvičenie5 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Testy a zvládnutie jednotlivých laboratórnych techník a syntéz vybraných organických zlúčenín.
Klasifikovaný zápočet je udeľovaný na základe výsledkov z priebežného hodnotenia. Je možné dosiahnuť maximálne 100 bodov. Na získanie zápočtu musí študent dosiahnuť minimálne 56 bodov. Študenti sú hodnotení nasledovne: A 101-110 bodov, B 91-100 bodov, C 81-90 bodov, D 71.5-80 bodov, E 61.6-79 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Zvládnutie základných laboratórnych techník pri syntéze organických zlúčenín.
 
Stručná osnova predmetu:
Základné laboratórne techniky pre izoláciu a čistenie organických zlúčenín: kryštalizácia, destilácia za atmosférického tlaku, destilácia s vodnou parou, rektifikácia, destilácia za zníženého tlaku, chromatografia na tenkej vrstve, extrakcia. Syntézy vybraných organických zlúčenín.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
LÁSIKOVÁ, A. LC z Organickej chémie I.  [online]. 2011. URL: http://www.kirp.chtf.stuba.sk/moodle/course/view.php?id=355.
VALIGURA, D. -- LÁSIKOVÁ, A. -- GRACZA, T. Chemické tabuľky. Bratislava: STU Bratislava, 2011. 456 s. ISBN 978-80-227-3565-0.
CLAYDEN, J. -- GREEVES, N. -- WARREN, S. -- WOTHERS, P. Organic Chemistry. Oxford : Oxford University Press, 2001. 1512 s. ISBN 0-19-850346-6.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo slovenský jazyk
 
Poznámky:
Predmet je odporúčaný pre 2. rok štúdia programu Chémia, medicínska chémia a materiály
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 643

ABCDEFX
40,7 %41,7 %14,5 %2,5 %0,3 %0,3 %
Vyučujúci: Ing. Angelika Lásiková, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 20. 5. 2019
Schválil: Ing. Angelika Lásiková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 20. 05. 2019.

Typ výstupu: