20. 10. 2019  3:43 Vendelín
Akademický informační systém

Sylabus předmětu N436L0_4I - Laboratórne cvičenie z potravinárskej mikrobiológie (FCHPT - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N436L0_4I
Názov predmetu: Laboratórne cvičenie z potravinárskej mikrobiológie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
laboratórne/konštrukčné cvičenie4 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
protokoly, priebežné testy, záverečný test
Zo záverečného testu je na hodnotenie A potrebné získať 92% bodov, na hodnotenie B 83%, na hodnotenie C 74%, na hodnotenie D 65% a na hodnotenie E 56% bodov.
Zápočet nebude udelený, ak študent zo záverečného testu získa menej ako 56% bodov, a/alebo nebude mať odovzdané všetky protokoly.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent ovláda základné mikrobiologické metódy skúšania potravín, pochutín a predmetov dennej potreby a je schopný hodnotiť získané výsledky v kontexte s technológiou výroby potravín a požiadavkami mikrobiologickej legislatívy EÚ.
 
Stručná osnova predmetu:
Spôsob odberu a príprava vzoriek pri mikrobiologickom vyšetrovaní požívatín. Stanovenie celkového počtu mikroorganizmov zrieďovacou kultivačnou metódou. Gramovo farbenie. Stanovenie počtu mikroorganizmov v požívatinách mikroskopicky. Faktory ovplyvňujúce presnosť a opakovateľnosť merania. Význam indikátorových a indexových baktérií. Dôkaz a stanovenie koliformných baktérií. Dôkaz prítomnosti a stanovenie enterokokov. Význam aktivity vody a jej stanovenie. Halofilné mikroorganizmy a osmotolerantné kvasinky, ich dôkaz a stanovenie v požívatinách. Dynamika obsahu plesní a kvasiniek počas kysnutia cesta. Mikroflóra kryštáľového cukru. Prežívanie mikrooganizmov v kozmetických výrobkoch. Konzervačná účinnosť kyseliny benzoovej v kyslom a alkalickom prostredí. Dôkaz prítomnosti rezíduí inhibičných látok v požívatinách. Mikrobiologická kontrola plôch potravinárskych zariadení a obalov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
VALÍK, Ľ. -- LIPTÁKOVÁ, D. -- MEDVEĎOVÁ, A. Laboratórium z potravinárskej mikrobiológie. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2012. 161 s. ISBN 978-80-227-3744-9.
GORNER, F. -- VALÍK, Ľ. Aplikovaná mikrobiológia požívatín. Bratislava : Malé centrum, 2004. 528 s. ISBN 80-967064-9-7.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 80

ABCDEFX
31,3 %43,8 %20,0 %2,5 %2,4 %0 %
Vyučujúci: Ing. Alžbeta Medveďová, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 20. 5. 2019
Schválil: Ing. Alžbeta Medveďová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 20. 05. 2019.

Typ výstupu: