20. 10. 2020  13:56 Vendelín
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 416L3_4I - Laboratórne cvičenie z technológie tlače (FCHPT - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu:
416L3_4I
Názov predmetu:
Laboratórne cvičenie z technológie tlače
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
laboratórne/konštrukčné cvičenie
6 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
6
 
Odporúčaný semester/trimester:
prírodné a syntetické polyméry - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Predmet končí klasifikovaným zápočtom udeleným na základe priebežného preverovania vedomostí, aktivity počas cvičenia a kvality odovzdaných protokolov.
 
Výsledky vzdelávania:
Po ukončení predmetu bude študent ovládať metódy hodnotenia základných vlastností tlačových papierov a farieb. Ovláda postupy prípravy tlačových foriem pre ofset, kníhtlač a sieťotlač. Pozná vplyv materiálových a procesných parametrov na výsledok ofsetovej tlače, kníhtlače a sieťotlače. Je schopný vyhodnotiť kvalitu tlače v zhode s platnými normami a identifikovať chyby tlače. Vie využívať prístroje a zariadenia na laboratórne hodnotenia materiálov a kvality tlače.
 
Stručná osnova predmetu:
Inkjetová tlač testového dokumentu – vplyv režimov tlače a papiera na kvalitu výtlačkov, aplikácia ICC profilov.
Certifikovaný nátlačok.
Vyradenie strán knihy, príprava montážneho plánu, ofsetová hárková montáž.
Optimalizácia technológie prípravy ofsetovej tlačovej formy z predscitlivených platní – vplyv expozície, určenie optimálnej expozície.
Príprava kníhtlačového štočku z fotopolymérnej platne a zhotovenie výtlačkov zo štočku, vplyv parametrov tlače na kvalitu výtlačkov.
Reologické vlastnosti tlačových farieb.
Vplyv množstva tlačovej farby na forme (poťahu) na jej prenos v kníhtlači (ofsete) – zostrojenie prenosovej krivky a krivky spotreby farby, určenie konštánt modelových rovníc.
Kontrola kvality tlače pomocou kontrolných prúžkov, chyby tlače.
Analýza informačnej a fyzickej štruktúry knihy, kontrola kvality a projektovanie knižných väzieb.
Zhotovenie sieťotlačovej formy a tlač, tlač solárnych článkov.
Vyhodnotenie kvality sieťotlačového výtlačku a meranie parametrov solárneho článku.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
PANÁK, J. Technológia tlače – návody na laboratórne cvičenia. Bratislava: Edičné stredisko SVŠT, 1983.
PANÁK, J. -- DVONKA, V. -- ČEPPAN, M. -- JAKUCEWICZ, S. -- KORDOŠ, P. -- KARPISKÝ, Ľ. Základy polygrafie. Bratislava: TypoSet v spolupráci so Zväzom polygrafie na Slovensku, 2008. 262 s. ISBN 978-80-970069-0-7.
MLADÝ, K. Technická príprava výroby: pre 3. a 4. ročník SPŠ grafických. Bratislava : Alfa, 1984. 404 s.

Odporúčaná:
KIPPHAN, H. Handbook of Print Media: Technologies and Production Methods. + CD-ROM. Berlin : Springer Verlag, 2001. 1207 s. ISBN 3-540-67326-1.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Súčasťou predmetu Laboratórium z technológie tlače sú jedna až dve exkurzie do tlačiarne.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 61

A
B
C
D
E
FX
62,3 %31,1 %
6,6 %
0 %
0 %
0 %
Vyučujúci:
Ing. Vladimír Dvonka, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Milena Reháková, PhD. (zodpovedný za predmet)
 
Dátum poslednej zmeny: 20. 4. 2020
Schválil:
doc. Ing. Milena Reháková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Samuel Hraško dňa 20. 04. 2020.

Typ výstupu: