17. 10. 2019  12:14 Hedviga
Akademický informační systém

Sylabus předmětu N426L7_4B - Laboratórne cvičenie zo základov všeobecnej mikrobiológie (FCHPT - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N426L7_4B
Názov predmetu: Laboratórne cvičenie zo základov všeobecnej mikrobiológie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
laboratórne/konštrukčné cvičenie4 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
protokoly, testy
 
Výsledky vzdelávania:
Zvládnutie základných mikrobiologických techník. Príprava živných médií, kultivácia mikroorganizmov, izolácia čistej kultúry, identifikácia mikroorganizmov na základe makrovzhľadu, mikrovzhľadu, biochemických charakteristík. Princípy stanovenia mikroorganizmov v požívatinách, vode a v prostredí. Rast a inhibícia mikroorganizmov.
 
Stručná osnova predmetu:
Princípy aseptickej práce. Príprava živných médií, sterilizácia, inokulácia a kultivácia mikroorganizmov. Izolácia čistej kultúry. Pasážovanie a uchovávanie mikroorganizmov. Mikroskopická technika - natívne, fixované preparáty, diagnostické farbenie v bakteriológii. Medódy merania rastu a inhibície rastu mikroorganizmov (selektívna toxicita antibiotík a chemoterapeutík). Vplyv faktorov prostredia na rast. Identifikácia neznámej baktérie, kvasinky a vláknitej huby, biochemické identifikačné testy. Mikrobiologická analýza vzoriek potravín, vody a vzduchu.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BETINA, V. Mikrobiologické laboratórne metódy. Bratislava : Alfa, 1988. 536 s.
HORÁKOVÁ, K. -- BARÁTHOVÁ, H. -- VOLLEK, V. Mikrobiológia: Návody na cvičenia. Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1989. 210 s.
COLOMÉ, J. -- KUBINSKI, M. -- CANO, R. Laboratory Exercises in Microbiology. New York: West publishing company, 1992. 283 s. ISBN 0-314-87262-0.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci: doc. Ing. Lucia Bírošová, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 20. 5. 2019
Schválil: doc. Ing. Lucia Bírošová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 20. 05. 2019.

Typ výstupu: