26. 10. 2020  3:19 Demeter
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N431L2_4B - Laboratórny projekt z biotechnológie II (FCHPT - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu:
N431L2_4B
Názov predmetu:
Laboratórny projekt z biotechnológie II
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
laboratórne/konštrukčné cvičenie
4 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
4
 
Odporúčaný semester/trimester:
biotechnológia - bakalársky (povinný), 5. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent musí urobiť laboratórnu prácu a vypracovať písomnú prácu na zadanú tému. Študent získa za predmet kredity, ak získa aspoň E za projekt. Hodnotenie sa urobí podľa úspešnosti nasledovne: A 92-100 %, B 83-91 %, C 74-82 %, D 65-73 %, E 56-64 %.
 
Výsledky vzdelávania:
Výchova študentov k samostatnej práci a integrácii poznatkov pri riešení teoretického alebo experimentálneho problému.
 
Stručná osnova predmetu:
Literárna rešerš. Vypracovanie teoretického úvodu. Metódy práce, analytické, resp. izolačné postupy podľa charakteru práce. Spracovanie a vyhodnotenie výsledkov, diskusia. Písomné vypracovanie semestrálnej práce.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
Databases of journals.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 114

A
B
C
D
E
FX
80,7 %17,5 %
1,8 %
0 %
0 %
0 %
Vyučujúci:
doc. Ing. Monika Bakošová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Zuzana Barbieriková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Lucia Bírošová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Lukáš Bučinský, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. Milan Čertík, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Ján Derco, DrSc. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Katarína Dercová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Katarína Elefantová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Katarína Furdíková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Peter Gajdoš, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Zuzana Hegyi, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. Miroslav Hutňan, CSc. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Zuzana Imreová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
RNDr. Denisa Imrichová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Barbora Kaliňáková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Martin Klaučo, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Tatiana Klempová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Zlatica Kohajdová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Vladimír Krasňan, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Svetlana Kryštofová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Boris Lakatoš, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Michal Malček, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Mgr. Lucia Messingerová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Anna Mikulajová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Petra Olejníková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Leona Omaníková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Martin Rebroš, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Vladimír Štefuca, CSc. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Daniel Végh, DrSc. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Ronald Zakhar, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Michal Zalibera, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
 
Dátum poslednej zmeny:
20. 4. 2020
Schválil: doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Samuel Hraško dňa 20. 04. 2020.

Typ výstupu: