31. 10. 2020  17:56 Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Akademický informační systém

Sylabus předmětu N436L2_4I - Legislatíva potravín (FCHPT - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu:
N436L2_4I
Názov predmetu:
Legislatíva potravín
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
3
 
Odporúčaný semester/trimester:
výživa a hodnotenie kvality potravín - inžiniersky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Na konci semestra sa píše písomný test za 100 bodov. Na úspešné absolvovanie je potrebných aspoň 56 bodov. Ústna skúška je hodnotená 10 bodmi. Na úspešné absolvovanie je potrebných minimálne 6 bodov. Študent získa za predmet kredity, ak úspešne absolvuje aj písomný test aj ústnu skúšku. je Na hodnotenie A je potrebné získať 92% bodov, na hodnotenie B 83%, na hodnotenie C 74%, na hodnotenie D 65% a na hodnotenie E 56% bodov.
Skúška nebude udelená, ak študent zo záverečného testu získa menej ako 56% bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
V nadväznosti na potravinársku technológiu, hygienu a právo absolvent má náležité informácie z problematiky potravinárskych zákonov a ich tvorby,a a tiež ovláda práva a povinnosti prevádzkovateľov potravinárskych podnikov. Rovnako sa oboznámi s legislatívou EÚ a implementáciou zákonov, ako aj s fungovaním Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín.
 
Stručná osnova predmetu:
Ústava SR -- vybrané časti dôležité z hľadiska potravinárskej legislatívy
Legislatívne pravidlá vlády, Acquis communitaire
Nariadenie 178/2002
Úlohy a ciele EFSA
Vykonávacie nariadenia a rozhodnutia EK k Food Law
Hygienický balíček EÚ
Úradné kontroly, FVO, MANCP
Politika kvality EÚ
Codex Alimentarius; národná legislatíva pre oblasť potravín
Potravinárska acquis dôležitá z hľadiska výroby potravín
GMO a GM potraviny
Prekážky obchodu: čl.28 -30 Zmluvy o ES
Kauzy Súdneho dvora -- potraviny
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
SR, N. NARIADENIE (ES) č. 178/2002 EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY.  [online]. 2002. URL: http://file:///C:/Users/Lucia/Downloads/1782002.pdf.
SA, E. about EFSA.  [online]. 2014. URL: http://www.efsa.europa.eu/en/aboutefsa.htm.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Predmet je odporúčaný pre 2. rok štúdia študijného programu Výživa a hodnotenie kvality potravín
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 74

A
B
C
D
E
FX
37,8 %
32,4 %
23,0 %
4,1 %
1,4 %
1,3 %
Vyučujúci:
doc. Ing. Lucia Bírošová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
20. 4. 2020
Schválil: doc. Ing. Lucia Bírošová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Samuel Hraško dňa 20. 04. 2020.

Typ výstupu: