31. 5. 2020  16:26 Petronela
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N424M1_4I - Marketing v priemyselných podnikoch (FCHPT - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
N424M1_4I
Názov predmetu: Marketing v priemyselných podnikoch
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: riadenie technologických procesov v chémii a potravinárstve - inžiniersky (povinný), 1. semester
riadenie technologických procesov v chémii a potravinárstve - inžiniersky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra študenti vypracujú a prezentujú dva semestrálne projekty spolu za 30 bodov. Na úspešné absolvovanie je potrebné získať v súčte minimálne 16 bodov. Ústna skúška je hodnotená 20 bodmi. Na úspešné absolvovanie ústnej skúšky je potrebných minimálne 10 bodov. Študent získa za predmet kredity, ak úspešne absolvuje písomné testy a aj ústnu skúšku. Hodnotenie sa urobí podľa úspešnosti nasledovne: A 46-50 bodov, B 41-45 bodov, C 36- 40 bodov, D 31-35 bodov, E 26-30 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent má vedomosti o marketingovom prístupe k riadeniu priemyselných podnikov. Získa ucelený prehľad o strategickom marketingovom plánovaní, segmentácii trhu a stanovovaní trhovej pozície podniku. Pozná metódy marketingového výskumu a dokáže spracovať analýzu marketingového prostredia. Dokáže analyzovať nákupné správanie konečných spotrebiteľov aj organizácií. Pozná špecifiká marketingu na trhu organizácií (B2B marketing). Získa vedomosti o využití taktických nástrojov marketingu pri vytváraní efektívneho marketingového mixu.
 
Stručná osnova predmetu:
Marketing – charakteristika, vznik a vývoj, základné pojmy.
Marketingové koncepcie.
Marketingový výskum, marketingové prostredie.
Nákupné správanie spotrebiteľov, B2C marketing
Špecifiká nákupného správania organizácií, B2B marketing
Segmentácia trhu, výber cieľového trhu.
Strategický marketing, tvorba trhovej pozície, marketingový mix
Produktová politika
Cenová politika
Distribučná politika
Komunikačná politika
Etika v marketingu, spoločenská zodpovednosť v marketingu

 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KOTLER, P. -- ARMSTRONG, G. Marketing. Praha : Grada Publishing, 2007. 855 s. ISBN 80-247-0513-3.
LOŠŤÁKOVÁ, H. B-to-B marketing: Strategická marketingová analýza pro vytváření tržních příležitostí. Praha : Professional Publishing, 2005. 186 s. ISBN 80-86419-94-0.
ARMSTRONG, G. Marketing : An Introduction. New Jersey, USA: Pearson Education, 2004. 580 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 62

A
B
C
D
E
FX
69,4 %
22,6 %
6,5 %
1,5 %0 %0 %
Vyučujúci:
Ing. Hana Porgeszová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. PhDr. Dušan Špirko, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 20. 4. 2020
Schválil:
doc. PhDr. Dušan Špirko, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Samuel Hraško dňa 20. 04. 2020.

Typ výstupu: