2. 6. 2020  1:02 Xénia
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 424M4_4I - Matematické modely v rozhodovaní (FCHPT - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu: 424M4_4I
Názov predmetu:
Matematické modely v rozhodovaní
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
5
 
Odporúčaný semester/trimester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude potrebné vypracovať prípadovú štúdiu podniku za 20 bodov, kredity sa neudelia študentovi, ktorý nezíska z prípadovej štúdie minimálne 15 bodov. Zvyšné potrebné body do hodnotenia získa študent na písomnej a ústnej časti skúšky.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa poznatky a vedomosti z riešenia praktických problémov riadenia pomocou matematických modelov a metód. Vie spracovať ekonomické úlohy pomocou matematicko-štatistických metód uplatňovaných v ekonómii.
 
Stručná osnova predmetu:
Štruktúrna analýza, štruktúrne modely.
Lineárne programovanie, simplexová metóda, dualita úloh lineárneho programovania.
Distribučné úlohy lineárneho programovania, metódy pre hľadanie východiskového riešenia dopravnej úlohy.
Celočíselné, parametrické, nelineárne programovanie.
Metódy sieťovej analýzy.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
SAKÁL, P. -- JERZ, V. Operačná analýza v praxi manažéra. Trnava : SP SYNERGIA, 2003. 335 s. ISBN 80-968734-3-1.
KARAS, G. -- GROS, I. -- SOKOLOVÁ, I. Operačná analýza. Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1987. 262 s.
LAŠČIAK, A. Optimálne programovanie. Bratislava : Alfa, 1990. 655 s.
UNČOVSKÝ, L. Operačná analýza v riadení podnikov. Bratislava : Alfa, 1985. 444 s.
STEFANICA, D. A Primer for the Mathematics of Financial Engineering. New York: Financial Engineering Press, 2012. 352 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 104

ABC
D
EFX
39,4 %
25,0 %
16,3 %
10,6 %
6,7 %
2,0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
20. 4. 2020
Schválil:
doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Samuel Hraško dňa 20. 04. 2020.

Typ výstupu: