20. 10. 2020  13:45 Vendelín
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N416M2_4I - Materiály tlačených médií a potlačených obalov (FCHPT - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N416M2_4I
Názov predmetu:
Materiály tlačených médií a potlačených obalov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie
1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
4
 
Odporúčaný semester/trimester: prírodné a syntetické polyméry - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Kritériá úspešnosti (percentuálne vyjadrenie výsledkov pri hodnotení znalostí z predmetu) sú pre klasifikačné stupne nasledovné: A – 92 až 100 %, B – 83 až 91 %, C – 74 až 82 %, D – 65 až 73 %, E – 56 až 64 %. a FX – 0 – 55 %. Študent získa kredity za predmet, ak jeho výsledky boli ohodnotené niektorým z klasifikačných stupňov od A po E.

 
Výsledky vzdelávania:
Študent bude poznať látkové zloženie najčastejšie potláčaných materiálov v polygrafickom a obalovom priemysle. Pozná vlastnosti materiálov, ktoré sú dôležité v procese tlače ako aj pre finálny produkt. Ovláda metódy hodnotenia potláčaných materiálov. Vie kvalifikovane posúdiť vhodnosť daného materiálu pre konkrétne použitie. Má informácie o najnovších trendoch v oblasti polygrafických a obalových materiálov. Pozná existujúce normy, zákony a nariadenia súvisiace s materiálmi používanými v polygrafickom a obalovom priemysle.
 
Stručná osnova predmetu:
Tlačové papiere, kartóny a lepenky –výroba vláknin a papierov, povrchové zušľachťovanie papierov.
Druhy a vlastnosti papierov.
Tlačové farby, látkové zloženie a výroba tlačových farieb.
Druhy tlačových farieb a ich vlastnosti, metódy ich hodnotenie.
Flexibilné obalové materiály na báze plastov, látkové charakteristiky, druhy a výroba, povrchové a objemové vlastnosti, bariérové vlastnosti.
Viacvrstvové obalové fóliové materiály.
Oxo- a biodegradovateľné fóliové materiály.
Pomocné materiály, lepidlá.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
PANÁK, J. -- ČEPPAN, M. -- DVONKA, V. -- KARPINSKÝ, Ľ. -- KORDOŠ, P. -- MIKULA, M. -- JAKUCEWICZ, S. Polygrafické minimum. Bratislava : TypoSet, 2008. 262 s. ISBN 978-80-970069-0-7.
KRKOŠKA, P. -- ŠUTÝ, Š. -- VIZÁROVÁ, K. -- HANUS, J. Technológia výroby papiera. Bratislava: STU, 2014. 652 s. ISBN 978-80-227-4127-9.
ALEXY, P. Procesy spracovania polymérov. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2011. 198 s. ISBN 978-80-227-3470-7.
DOBIÁŠ, J. -- ČURDA, D. Balení potravin. Provizorní učební text. Praha: VŠCHT, 2004. 236 s.

Odporúčaná:
KIPPHAN, H. Handbook of Print Media: Technologies and Production Methods. + CD-ROM. Berlin : Springer Verlag, 2001. 1207 s. ISBN 3-540-67326-1.
TODD, R E. Printing inks: Formulation principles,manufacture and quality control testing procedures. Leatherhead : Pira International, 1994. 427 s. ISBN 1-85802-027-1.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 35

A
B
C
D
E
FX
51,4 %
34,3 %
11,4 %
2,9 %
0 %
0 %
Vyučujúci:
Ing. Pavol Gemeiner, PhD. (cvičiaci, prednášajúci)
doc. Ing. Viera Jančovičová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
20. 4. 2020
Schválil: doc. Ing. Viera Jančovičová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Samuel Hraško dňa 20. 04. 2020.

Typ výstupu: