20. 10. 2020  14:03 Vendelín
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N416M0_4I - Materiály v konzervovaní a reštaurovaní (FCHPT - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
N416M0_4I
Názov predmetu:
Materiály v konzervovaní a reštaurovaní
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
3
 
Odporúčaný semester/trimester: ochrana materiálov a objektov dedičstva - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie a prezentácia seminárnej práce, zameranej na konkrétny vybraný materiál (vlastnosti, aplikácie v konzervátorskej/reštaurátorskej praxi. Skúška.
 
Výsledky vzdelávania:
Získanie vedomostí o materiálovej podstate kultúrneho dedičstva: jej rôznorodosti, vlastnostiach, degradácii v čase. Kritériá výberu materiálov v procese reštaurovania a konzervovania objektov dedičstva.
 
Stručná osnova predmetu:
Rôznorodosť materiálov v objektoch kultúrneho dedičstva. Rozdelenie objektov dedičstva z materiálového hľadiska. Fyzikálno-chemické vlastnosti povrchov. Fyzikálno-chemické vlastnosti koloidných sústav. Polyméry v procese konzervovania a reštaurovania. Kritériá výberu. Fyzikálno-chemické vlastnosti polymérov. Prírodné polyméry rastlinného pôvodu používané v konzervovaní a reštaurovaní. Prírodné polyméry živočíšneho pôvodu používané v konzervovaní a reštaurovaní. Prírodné živice, chemická podstata, druhy, vlastnosti a použitie. Skupiny syntetických polymérov používané v reštaurátorstve a konzervovaní - termoplasty, reaktoplasty, ostatné.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KUBIČKA, R. -- ZELINGER, J. Výkladový slovník - malířství, grafika, restaurátorství. Praha: Grada Publishing, 2004. 341 s. ISBN 80-247-9046-7.
SMITH, R. Encyklopedie výtvarných technik a materiálů. Praha: Slovart, 2006. 351 s. ISBN 80-7209-758-X.

Odporúčaná:
HORIE, C V. Materials for Conservation,Organic consolidants, adhesives and coatings . Oxford, UK: Butterworth - Heinemann, 2000. 281 s. ISBN 0-7506-0881-1.
EDGE, M. -- ALLEN, N S. -- HORIE, C V. Polymers in Conservation. Cambridge: The Royal Society of Chemistry, 1992. 216 s. ISBN 0-85186-247-0.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 7

A
B
C
D
E
FX
71,4 %
28,6 %0 %0 %
0 %
0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Milena Reháková, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
20. 4. 2020
Schválil: doc. Ing. Milena Reháková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Samuel Hraško dňa 20. 04. 2020.

Typ výstupu: