28. 3. 2020  19:06 Soňa
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N416M0_4I - Materiály v konzervovaní a reštaurovaní (FCHPT - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N416M0_4I
Názov predmetu: Materiály v konzervovaní a reštaurovaní
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie a prezentácia seminárnej práce, zameranej na konkrétny vybraný materiál (vlastnosti, aplikácie v konzervátorskej/reštaurátorskej praxi. Skúška.
 
Výsledky vzdelávania:
Získanie vedomostí o materiálovej podstate kultúrneho dedičstva: jej rôznorodosti, vlastnostiach, degradácii v čase. Kritériá výberu materiálov v procese reštaurovania a konzervovania objektov dedičstva.
 
Stručná osnova predmetu:
Rôznorodosť materiálov v objektoch kultúrneho dedičstva. Rozdelenie objektov dedičstva z materiálového hľadiska. Fyzikálno-chemické vlastnosti povrchov. Fyzikálno-chemické vlastnosti koloidných sústav. Polyméry v procese konzervovania a reštaurovania. Kritériá výberu. Fyzikálno-chemické vlastnosti polymérov. Prírodné polyméry rastlinného pôvodu používané v konzervovaní a reštaurovaní. Prírodné polyméry živočíšneho pôvodu používané v konzervovaní a reštaurovaní. Prírodné živice, chemická podstata, druhy, vlastnosti a použitie. Skupiny syntetických polymérov používané v reštaurátorstve a konzervovaní - termoplasty, reaktoplasty, ostatné.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KUBIČKA, R. -- ZELINGER, J. Výkladový slovník - malířství, grafika, restaurátorství. Praha: Grada Publishing, 2004. 341 s. ISBN 80-247-9046-7.
SMITH, R. Encyklopedie výtvarných technik a materiálů. Praha: Slovart, 2006. 351 s. ISBN 80-7209-758-X.

Odporúčaná:
HORIE, C V. Materials for Conservation,Organic consolidants, adhesives and coatings . Oxford, UK: Butterworth - Heinemann, 2000. 281 s. ISBN 0-7506-0881-1.
EDGE, M. -- ALLEN, N S. -- HORIE, C V. Polymers in Conservation. Cambridge: The Royal Society of Chemistry, 1992. 216 s. ISBN 0-85186-247-0.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 7

ABCDEFX
71,4 %28,6 %0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Milena Reháková, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 20. 5. 2019
Schválil: doc. Ing. Milena Reháková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 20. 05. 2019.

Typ výstupu: