20. 10. 2020  14:45 Vendelín
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N416M1_4I - Metódy charakterizácie polymérov (FCHPT - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
N416M1_4I
Názov predmetu:
Metódy charakterizácie polymérov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie
1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
2
 
Odporúčaný semester/trimester:
prírodné a syntetické polyméry - inžiniersky (povinný), 3. semester
prírodné a syntetické polyméry - inžiniersky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sa píšu dva písomné testy spolu za 50 bodov. Študent získa za predmet kredity, ak dosiahne v súčte minimálne 31 bodov. Hodnotenie sa robí podľa úspešnosti nasledovne: A 46 – 50 bodov, B 41 – 45 bodov, C 37 – 40 bodov, D 32 – 36 bodov, E 28 – 31 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa základné poznatky o metódach štúdia molekulovej a nadmolekulovej štruktúry, zloženia a povrchových vlastností polymérov. Orientuje sa v spektroskopických, mikroskopických a termických metódach a využíva ich pri analýze a charakterizácii polymérnych kompozícií a hodnotení ich povrchov.
 
Stručná osnova predmetu:
Metódy hodnotenia molekulovej a nadmolekulovej štruktúry polymérov.
Spektroskopické metódy (FTIR, UV Vis, NMR, Raman) a ich využitie pri štúdiu základných a morfologických parametrov nadmolekulovej štruktúry polymérov, zloženia kopolymérov, priebehu polymerizácie a identifikácii aditív v polyméroch.
Difrakčné a mikroskopické metódy (TEM, SEM, AFM) a ich špecifiká pri hodnotení štruktúry a morfológie viacvrstvových polymérnych materiálov.
Termické metódy analýzy polymérov.
Metódy sledovania povrchových a bariérových vlastností polymérov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MILATA, V. -- SEGĽA, P. -- BREZOVÁ, V. -- GATIAL, A. -- KOVÁČIK, V. -- MIGLIERINI, M. -- STANKOVSKÝ, Š. -- ŠIMA, J. Aplikovaná molekulová spektroskopia. Vydavateľstvo STU v Bratislave, 2008. 600 s. ISBN 978-80-227-2960-4.
BOHDANECKÝ, B. -- SIKORA, A. -- KUBÍN, M. Struktura polymeru a metody jejího studia. Praha: Ústav makromolekulární chemie ČSAV , 1992. 174 s. ISBN 80-85009-09-9.
ADE, H. Characterisation and analysis of polymers. New Jersey: John Wileyand Sons, 2008. 977 s. ISBN 978-0-470-23300-9.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 171

A
B
C
D
E
FX
43,9 %
31,0 %
17,5 %6,4 %
1,2 %
0 %
Vyučujúci:
Ing. Pavla Hájovská (cvičiaci)
doc. Ing. Viera Jančovičová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Anna Ujhelyiová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
20. 4. 2020
Schválil:
doc. Ing. Viera Jančovičová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Samuel Hraško dňa 20. 04. 2020.

Typ výstupu: