26. 10. 2020  9:13 Demeter
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 436M0_4B - Mikrobiológia potravín a kozmetiky (FCHPT - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
436M0_4B
Názov predmetu:
Mikrobiológia potravín a kozmetiky
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
4
 
Odporúčaný semester/trimester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Samostatná práca vedúca k absolvovaniu ústnej skúšky. Hodnotenie na základe poznatkov a reakcií v diskusii medzi škúšajúcim a skúšaným.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent pozná vlastnosti relevantných mikroorganizmov, ktoré sa vyskytujú v potravinách a určujú ich mikrobiologickú kvalitu. Identifikuje potraviny a ich vnútorné a vonkajšie faktory prostredia určujúce správanie sa mikroorganizmov (rast, rozmnožovanie, devitalizácia, prežívanie). Poznatky vie prepojiť s procesmi a technologickými postupmi, ktoré zabezpečujú kvalitu a zdravotnú neškodnosť potravín. Podobne ovláda základné prístupy a faktory zabezpečujúce mikrobiologickú kvalitu a stabilitu predmetov dennej potreby. Student tiež pozná základné vlastnosti nežiaducich mikroorganizmov a základné preventívne prístupy k ich eliminácii. Pozná základné tézy a kritériá mikrobiologickej legislatívy potravín.
 
Stručná osnova predmetu:
Vlastnosti mikroorganizmov, ktoré sa vyskytujú v potravinách
Faktory potravín, ktoré určujú správanie sa mikroorganizmov
Technologické procesy zabezpečujúce kvalitu a zdravotnú neškodnosť potravín
Mikroflóra potravinárskych výrobkov, predmetov dennej potreby a hodnotenie ich mikrobiologickej kvality
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
GORNER, F. -- VALÍK, Ľ. Aplikovaná mikrobiológia požívatín. Bratislava : Malé centrum, 2004. 528 s. ISBN 80-967064-9-7.
ADAMS, M. -- MOSS, M. Food Microbiology. Cambridge : Royal Society of Chemistry, 1995. 398 s. ISBN 0-85404-509-0.
HAYES, P. Food microbiology and Hygiene. London: Elsevier , 1992. 516 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 342

A
B
CD
E
FX
11,7 %21,3 %
19,3 %
30,7 %
15,2 %
1,8 %
Vyučujúci:
prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
20. 4. 2020
Schválil:
prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Samuel Hraško dňa 20. 04. 2020.

Typ výstupu: