Jan 26, 2020   11:00 p.m. Tamara
Academic information system

Course syllabus N414N0_4I - Nové trendy v organickej syntéze (FCHPT - ZS 2020/2021)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N414N0_4I
Názov predmetu: Nové trendy v organickej syntéze
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Štúdium a referát z vybraných publikácií.
 
Výsledky vzdelávania:
Ekologicky neškodné a netradičné metódy organickej syntézy.
 
Stručná osnova predmetu:
Udržateľný rozvoj
Zelená chémia
Aplikácie iónových kvapalín v organickej syntéze
Blesková vákuová pyrolýza
Organická syntéza s využitím polymérnych nosičov
Organická syntéza vo fluórovanej fáze, plynnej fáze, tuhej fáze
Reakcie v plazme
Mikrovlnná katalýza a sonochémia
Kombinatoriálna chémia
Biokatalýza
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MASON, T J. -- LORIMER, J P. Sonochemistry – theory, applications and uses of ultrasound in. Chichester: Ellis Horwood, 1988.
LOUPY, A. Microwaves in Organic Synthesis. Weinheim : Wiley-VCH, 2002. 499 s. ISBN 3-527-30514-9.
VARIOUS, W. Aldrichimica Acta.  [online]. 1968. URL: http://www.sigmaaldrich.com/chemistry/chemical-synthesis/learning-center/aldrichimica-acta.html.
KOKORIN, A. Ionic Liquids: Theory, Properties, New Approaches. Ionic Liquids: Theory, Properties, New Approaches: InTech, 2011. 900 s. ISBN 978-953-307-349-1.
AL, E. -- CORBETT, P. -- LECLAIRE, J. Dynamic combinatorial chemistry. Chem. Rev. 106 (9): 3652–3711.: JACS, 2006. 59 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 13

ABCDEFX
92,3 %7,7 %0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Viktor Milata, DrSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 20. 5. 2019
Schválil: prof. Ing. Viktor Milata, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 20. 05. 2019.

Type of output: