20. 10. 2020  14:43 Vendelín
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N416O1_4I - Obrazové inžinierstvo (FCHPT - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
N416O1_4I
Názov predmetu:
Obrazové inžinierstvo
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester:
prírodné a syntetické polyméry - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
samostatná práca
 
Výsledky vzdelávania:
Získanie vedomostí z oblasti svetelnej, skenovacej, zobrazovacej a záznamovej techniky, ako i praktickej zručnosti v oblasti skenovania a spracovania obrazových súborov na PC.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Svetlo v zobrazovacích technológiách
2. Štandardné a reálne zdroje denného svetla, farebná teplota
3. Lasery a využitie v polygrafii
4. Zákony geometrickej optiky,
5. Holografické zobrazenie a nepravé hologramy
6. Optické prvky, filtre a materiály,
7. Objektívy a optika fotozariadení
8. Chyby zobrazenia, modulačná prenosová funkcia
9. Detektory svetla a zobrazujúce detektory CCD, CMOS
10. Digitalizácia predlohy, A/D prevod
11. Architektúra PC, pamäte, siete,
12. Displeje, monitory, projektory a TV systémy
13. Obrazový súbor, pojmy a parametre skenovanej grafiky
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
PANÁK, J. Čeppan, M., Dvonka, V., Karpinský, Ľ., Kordoš, P., Mikula, M., Jakucewicz, S.: Polygrafické minimum. Bratislava: TypoSet , 2000.
DRAKE, J. Chemical Technology in Printing and Imaging Systems. Cambridge : Royal Society of Chemistry, 1993. 188 s. ISBN 0-81586-655-7.
GREGORY, P. Chemistry and Technology of Printing and Imaging Systems. London : Blackie Academic and Professional, 1996. 226 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 35

AB
C
D
E
FX
42,9 %
25,7 %
17,1 %
14,3 %
0 %
0 %
Vyučujúci:
doc. RNDr. Milan Mikula, CSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 20. 4. 2020
Schválil:
doc. RNDr. Milan Mikula, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Samuel Hraško dňa 20. 04. 2020.

Typ výstupu: